Kanun No.  5362                                                                                                                          Kabul Tarihi : 7.6.2005

 

BIRINCI KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amaci; esnaf ve sanatkârlar ile bunlarin yanlarinda çalisanlarin meslekî ve teknik ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak, meslegin genel menfaatlerine uygun olarak gelismelerini ve meslekî egitimlerini saglamak, meslek mensuplarinin birbirleriyle ve halk ile olan iliskilerinde dürüstlügü ve güveni hâkim kilmak, meslek disiplini ve ahlâkini korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kisilige sahip kamu kurumu niteligindeki esnaf ve sanatkârlar odalari ile bu odalarin üst kurulusu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalisma usûl ve esaslarini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, esnaf ve sanatkârlar ile bunlarin yanlarinda çalisanlar ve esnaf ve sanatkârlar tarafindan kurulan esnaf ve sanatkârlar odalari ile bu odalarin üst kuruluslari olan birlik, federasyon ve Konfederasyon hakkinda uygulanir.

Tanimlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasinda;

a)      Esnaf ve sanatkâr: Ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarina dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalismasina dayandiran ve kazanci tacir veya sanayici niteligini kazandirmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve isletme hesabi esasina göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

b)      Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

c)       Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanligi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlügünü,

d)      Oda: Esnaf ve sanatkârlarin kuracaklari ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarini,

e)      Ihtisas odasi: Ayni meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlarin bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmus olduklari esnaf ve sanatkârlar odalarini,

f)       Karma oda: Ihtisas odasi kurabilecek sayiya ulasamayan degisik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârlarin bir araya gelerek kuracaklari odalari,

g)      Sube: Birlik tarafindan oda kurulamayan ilçelerde açilacak ve buradaki esnaf ve sanatkârlarin islemlerini yürütecek hizmet birimlerini,

h)      Irtibat bürosu: Ihtisas odalarinin ve ilçelerdeki karma odalarin çalisma bölgeleri içerisinde açacaklari bürolari,

i)        i) Birlik: Ayni ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarinin, aralarindaki dayanismayi temin etmek ve bu odalarin il genelinde isbirligi ve ahenk içerisinde çalismalarini ve gelismelerini saglamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarini temsil etmek amaciyla il merkezlerinde kuracaklari esnaf ve sanatkârlar odalari birliklerini,

j)        Federasyon: Ayni meslek dalinda kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarinin, üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarini karsilamak, çalismalarini ve gelismelerini ülke genelinde isbirligi ve ahenk içerisinde yapabilmelerini saglamak amaciyla, kuracaklari esnaf ve sanatkârlar federasyonlarini,

k)      Konfederasyon: Esnaf ve sanatkârlar odalari, birlikleri ve federasyonlari arasinda birligi temin, gelisme ve ilerlemeyi saglamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârlarin çalismalarini meslekî yönden ve kamu yararina uygun olacak sekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve tesebbüste bulunmak, meslekî egitimlerini gelistirmek, esnaf ve sanatkârlari yurt çapinda ve uluslararasi düzeyde temsil etmek, sorunlarinin çözümü için ulusal ve uluslararasi kurum ve kuruluslar nezdinde gerekli girisimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki gelismelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak ve Bakanlik tarafindan esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari Konfederasyonunu,

l)        Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

m)    Sicil: Bulundugu il idari sinirlari içerisinde çalismak üzere birlik bünyesinde ayri bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlügünü,

n)      Sicil Gazetesi: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini,

o)      Asgari ücret: Onalti yasindan büyük isçiler için uygulanan brüt asgari ücreti,

p)      Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluslarinin islemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapilmasini saglayan sistemi,

Ifade eder.

IKINCI KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluslari

BIRINCI BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odasi

Odalarin kurulusu

MADDE 4. — Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalismakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az besyüz kisinin istegi ve Bakanlik izni ile kurulur. Oda unvaninda esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alir.

Oda kurulusu ile ilgili olarak mülki idare amirligine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlik tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda hazirlanmis örnegine uygun düzenlenen oda kurulus tutanagi ve oda ana sözlesmesi eklenir. Ayrica oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanina girisi yapilir. Oda kurulus tutanagi ve ana sözlesmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kurulus islemlerinin gerçege uygun olup olmamasindan sicil müdürü sorumludur.

Mülki idare amirligi onbes gün içinde kurulus talebini inceler ve görüsü ile birlikte kurulus belgelerini noksansiz olarak Bakanliga gönderir. Bakanlik kurulus talebi hakkinda ilgili birligin görüsünü alir. Bakanlik bir ay içinde kurulus için izin verip vermedigini bildirmedigi takdirde oda kurulmus sayilir.

Kurulan odanin üyeleri arasinda olup diger odalardan ayrilmis olanlarin eski odalarindaki üyeligi sona erer ve dosyasi üyesi oldugu yeni kurulan odaya bir ay içinde devredilir.

Karma odalarda, odanin talebi ve birligin onayi ile meslek komiteleri kurulabilir.

Odalarin çalisma bölgesi

MADDE 5. — Odalarin çalisma bölgesi, bulunduklari ilçenin idari sinirlaridir.

Birden fazla ilçe bulunan büyüksehir il merkezlerinde kurulan odalarin çalisma bölgesi büyüksehire dahil ilçelerin idari sinirlaridir.

Ayni çalisma bölgesinde, faaliyet konusu ayni olan birden fazla oda kurulamaz.

Çalisma bölgesi odalarin faaliyet sinirlarini belirler, esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyetleri çalisma bölgesi ile sinirlandirilamaz.

Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydiyla çalisma bölgesi içinde birlikten izin alarak irtibat bürosu açabilirler.

Odaya kayit

MADDE 6. — Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayitlari yapilmadikça, hiçbir sekilde odaya kaydi yapilamaz. Sicile kayit olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafindan; elektronik ortamda, is yerlerinin bulundugu yerdeki, is yerleri seyyar olanlarin ikametgâhlarinin bulundugu yerdeki meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasina; meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasi bulunmayanlarin bilgileri ise karma odaya kayit için gönderilir. Ilgili oda yönetim kurulu, bu kisilerle ilgili üyelik kararlarini ilk toplantisinda alir.

Oda kurulus yeter sayisina ulasilamadigi için oda kurulmasi mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârlarin kayitlari birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde sube açmak suretiyle birlik tarafindan verilir.

Ayni is yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayit olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydiyla diger faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayit yaptirabilir.

Esnaf ve sanatkârlar odasina kayitli olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki ticaret ve sanayi odasina, ticaret odasina, sanayi odasina, deniz ticaret odasina; bu odalara kayitli bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasina kaydedilemezler. Sermaye sirketlerinin ortaklari, baskaca esnaf ve sanatkârlik faaliyeti olmadikça, sadece sirket ortakligi sebebiyle hiçbir sekilde esnaf ve sanatkârlar odalarina üye kaydedilemezler.

Üyelik sartlari

MADDE 7. — Oda üyeligi için asagidaki sartlar aranir:

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak veya yabanci devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapiyor olmak.

b)      Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip olmak.

c)       Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d)      Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalara kayitli olmamak.

Üyeligin son bulmasi

MADDE 8. — Asagida belirtilen durumlarda üyenin oda kaydinin silinmesine yönetim kurulu tarafindan karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydin silinmesi temin edilir ve kaydi silinen üyeye oda tarafindan on gün içinde üyenin odaya bildirdigi is yeri veya ikamet adresine yazili olarak bildirilir.

a)      Daimi olarak odanin çalisma bölgesi disina çikanlar.

b)      7 nci maddede belirtilen sartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu sartlardan herhangi birine sahip olmadigi sonradan anlasilanlar.

c)       Sanat ve meslegini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d)      Vergi mükellefiyetini sildirenlerden alti ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafindan silinenlerden, üye niteligini tekrar kazananlarin oda üyeligi sicil tarafindan tekrar tesis edilir. Bu sekilde üyeligi tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmis oldugu haklari aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yetkili organlarinda görevli olup da oda üyeligi yukaridaki sebeplerden dolayi kesintiye ugrayanlarin yetkili organlardaki görevleri de kendiliginden sona erer. Bu kisiler üyeliklerini tekrar kazanmis olsalar dahi o döneme iliskin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

Odalarin organlari

MADDE 9. — Oda organlari sunlardir:

a)      Genel kurul: Genel kurul toplanti tarihinden en az alti ay önce odaya kaydolmus ve Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan alinacak, genel kurul toplantisina katilacaklar listesine dahil olan üyelerden olusur.

b)      Yönetim kurulu: Baskan dahil olmak üzere, üye sayisi 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayisi 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

c)       Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilecek üç kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

Oda genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10. — Oda genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Oda baskanini, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b)      Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

c)       Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

d)      Yeni döneme ait çalisma programi ile bu programda yer alacak olan üyelerin meslekî egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

e)      Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

f)       Bakanlikça düzenlenen oda ana sözlesmesinde degisiklik yapilmasi hakkinda yönetim kurulunca Bakanliktan alinacak ön izne dayanarak karar vermek.

g)      Odanin meslekî faaliyet alanini ilgilendiren konuda kurulabilecek federasyona kurucu olma hususunda alinan yönetim kurulu kararini onaylamak.

h)      Bakanliktan alinan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkinda karar vermek.

a)      i) Imkânlari nispetinde öncelikle faaliyet alanlari ile ilgili branslarda olmak üzere ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydiyla kamu yararina faaliyet gösteren kuruluslara ve belge veya diger kanitlara dayandirilmak kaydiyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardimda bulunulmasina karar vermek.

i)        Bagli oldugu birligin muvafakati alinmak sartiyla kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek.

j)        Bagli oldugu birligin muvafakati alinmak kaydiyla üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar ve bu konudaki islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

k)      Yönetim kurulu tarafindan teklif edilen uyulmasi zorunlu meslekî kararlari kabul ya da reddetmek.

Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11. — Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Oda islerini mevzuat ve genel kurul kararlarina uygun olarak yürütmek.

b)      Bakanligin mevzuat geregi verecegi görevleri yerine getirmek.

c)       Yeni döneme ait çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi hazirlamak ve genel kurula sunmak.

d)      Uyulmasi zorunlu meslekî kararlari almak hususunda, bagli bulundugu birlige iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunmak.

e)      Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncellestirerek eksiksiz ve dogru olarak her an hazir halde bulundurmak, üyeler tarafindan talep edilen belgeleri bilgisayar ortaminda düzenlemek, ayrica üyelerinin çalisma konulari hakkinda resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek.

f)       Oda üyelerinin çalisma konularina giren hususlarda haklarini korumak için resmî ve özel kuruluslar nezdinde girisimlerde bulunmak, üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargi mercileri önünde oda baskani marifetiyle odayi temsil etmek.

g)      Oda üyelerinden yillik aidatlari elektronik ortamda tahsil etmek,

h)      Üyelerin, çalisma konularina giren islerde gelismelerini saglamak ve ihtiyaçlarini karsilamak bakimindan, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

i)        Resmî ve özel merciler tarafindan istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.

j)        Bakanliktan ön izni alinmis oda ana sözlesmesi degisikliklerini genel kurula teklif etmek.

k)      Genel sekreter ve diger personelin atama, terfi, cezalandirma ve görevlerine son verilmesine karar vermek, personele ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

l)        Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarina ve saglik kosullarina uygun sekilde üretilip üretilmedigini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadigini ilgililerin basvurusu üzerine veya dogrudan veya uzman kimseler araciligi ile kontrol etmek, ayrica meslekî teamüle aykiri davranislari belirlenen üyelere yazili ihtarda bulunmak, tekrari halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunmasi için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkinda bu konuda odaya yapilan sikâyetleri incelemek.

m)    Oda üyeleri ve müsterileri arasinda çikacak anlasmazliklari çözümlemek, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek.

n)      Muhasebe islemlerini bilgisayar ortaminda yerine getirmek ve üyelerin talebi dogrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek.

o)      Meslege yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî egitimler vererek, ticari faaliyetlerine baslayabilmeleri ve is yeri açma ruhsatlari için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danismanlik yapmak.

p)      Ilçelerde, oda üyelerinin müsterileriyle iliskisinde ortaya çikan uyusmazliklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmis ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.

q)      Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini subat ayi sonuna kadar, genel kurul evrakini ise genel kurulu takip eden on gün içinde bagli bulundugu birlige ve federasyona göndermek.

Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 12. — Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alinan kararlarin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

b)      Oda islemlerinin mevzuat ve oda ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

c)       Bakanlik ve oda üst kuruluslari tarafindan verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

d)      Odanin yillik aidatlarinin üyelerden zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve odanin islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

e)      Odanin üye kayitlarinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda, yeterli bilgileri haiz sekilde tutulmasini kontrol etmek.

f)       Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

Resmî ve özel kuruluslarla iliskiler

MADDE 13. — Resmî ve özel kuruluslarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayili Kanunun 26 nci maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup olduklari oda tarafindan düzenlenir ve verilir.

Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alinacak kararlarda, ilgili odanin mütalaasindan faydalanilir ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katilmasi zorunludur.

Belediyeler; ruhsat verebilmek için is yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarina dair ilgili oda belgesini istemek zorundadirlar.

Kamu kurum ve kuruluslari, belediyeler, kamu iktisadi tesebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi islemlerinde üye olduklarina dair ilgili oda belgesini istemek zorundadirlar.

Odalarin gelirleri

MADDE 14. — Odalarin gelirleri sunlardir:

a)      Kayit ücreti.

b)      Yillik aidat.

c)       Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karsiliginda düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapilan hizmetler karsiliginda alinacak ücretler.

d)      Meslekî yeterlik belgesi ücretleri.

e)      Yayin gelirleri.

f)       Sinav ücretleri.

g)      Oda amacini gerçeklestirmek için kurulacak kuruluslarin ve istiraklerin gelirleri.

h)      Oda tarafindan düzenlenecek danismanlik, egitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri.

i)        Muhasebe islerinin yapilmasindan elde edilen gelirler.

j)        Faiz ve diger gelirler.

k)      Bagis ve yardimlar.

Fesih, tasfiye ve iptal

MADDE 15. — Odalarin fesih sebepleri sunlardir:

a)      Üye mevcudunun yüzden asagiya düsmesi.

b)      Bakanlikça yapilacak uyariya ragmen mevzuata aykiri genel kurul kararlarinin iki ay içinde düzeltilmemesi.

c)       Konfederasyonca tespit edilen yillik zorunlu giderleri karsilayacak miktarda gelir saglayamadiginin birlik tarafindan tespit edilmesi üzerine yapilacak yazili uyariya ragmen odanin mali durumunun bir yil içinde iyilestirilememesi.

d)      Odanin faaliyet alanina giren hususlardan ayni meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârlarin zamanla ayri oda kurmalari sonucu, kalan üye sayisinin ikiyüzden asagi düsmesi.

Odalar yukarida yazili sebeplerle Bakanligin teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi karariyla fesih olunur.

Yukaridaki hükümlere göre feshedilen odalarin bagli olduklari birlikçe görevlendirilecek heyet tarafindan, borçlari kendi varligindan ödenip, alacaklari tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karsilandiktan sonra kalacak meblag ile ayni haklar, heyet tarafindan tutanakla birlige devredilir. Kurulusu yapilan odanin, daha sonra kurulusunun usule uygun olmadiginin anlasilmasi halinde süre kaydi aranmaksizin odanin kurulusu Bakanlik tarafindan iptal edilir. Odanin kurulus isleminin iptali halinde ise, odanin mal varligi birlige devredilir. Fesih olan veya kurulusu iptal olan odalarin üye kayit defterleri birlik tarafindan muhafaza edilir.

 

IKINCI BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odalari Birlikleri

Birliklerin kurulusu

MADDE 16. — Her il merkezinde bir esnaf ve sanatkârlar odalari birligi kurulur.

Bakanlikça hazirlanan örnege uygun olarak düzenlenmis birlik ana sözlesmesi bir dilekçe ile o yer valiligine verilir. Valilik onbes gün içerisinde gerekli arastirmasini yaparak kurulus onayi için belgeleri Bakanliga gönderir.

Birlik, ana sözlesmesinin Bakanlik tarafindan onaylanmasini müteakip kurulmus olur. Birlik kuruluslarinda Konfederasyon görüsü alinir.

Bir ilde birden fazla birlik kurulamaz.

Birligin çalisma bölgesi

MADDE 17. — Birlik çalisma bölgesi kuruldugu ilin idari sinirlaridir. Çalisma bölgesindeki odalar faaliyetlerinden dolayi birlige karsi sorumludurlar.

Birlige kayit

MADDE 18. — Odalar, çalisma bölgesi içinde bulunduklari birlige, birligin kurulusunu takip eden bir ay içinde, yeni kurulan odalar da kurulduklari tarihten itibaren ayni süre içinde kayit olmak zorundadirlar. Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyen odalar birlik tarafindan resen kaydedilir ve bu durum ilgili odaya yazili olarak bildirilir.

Birligin organlari

MADDE 19. — Birlik organlari sunlardir:

a)      Genel kurul : Genel kurul tarihinden en az alti ay önce kurulmus olan odalarin baskan ve yönetim kurulu üyeleri ile birligin görevde bulunan baskani, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden olusur.

b)      Baskanlar kurulu : Birlige üye odalarin baskanlarindan olusur.

c)       Yönetim kurulu : Baskan dahil olmak üzere oda sayisi 25 ve daha az olanlarda bes, 26-50 olanlarda yedi, 51-120 olanlarda dokuz, 121 ve daha fazla olanlarda onbir kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

d)      Denetim kurulu : Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilecek oda sayisi 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda bes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

e)      Disiplin kurulu : Oda sayisi 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda bes kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 20. — Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Birlik baskanini, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b)      Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

c)       Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

d)      Yeni döneme ait çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

e)      Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

f)       Bakanlikça düzenlenen birlik ana sözlesmesinde degisiklik yapilmasi hakkinda yönetim kurulunca Bakanliktan alinacak ön izne dayanarak karar vermek.

g)      Imkânlari ölçüsünde ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek sartiyla kamu yararina hizmet eden kuruluslara sosyal yardim yapilmasina ve bütçe imkânlari elverisli olmayan üye odalara durumlarini belgelendirmeleri kaydiyla ayni ve nakdî yardimda bulunulmasina karar vermek.

h)      Kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek.

i)        Üye odalarin ve üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar vermek ve bu konuda islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

j)        Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek tutmak.

Birlik baskanlar kurulu

MADDE 21. — Birlik baskanlar kurulu; istisare organi olup, birlik çalisma bölgesindeki esnaf ve sanatkâr ile odalara iliskin meseleler hakkinda birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Birlik yönetim kurulu baskani, baskanlar kurulunun da baskanidir. Baskanin bulunmadigi hallerde toplantiya yetki verilen birlik yönetim kurulu baskan vekili baskanlik eder.

Kurul, üyelerinin çogunlugu ile yilda bir defa eylül ayinda kendiliginden toplanir ve gerektiginde birlik baskaninin veya baskanlar kurulunun çogunlugunun yazili çagrisi ile her zaman toplanabilir.

Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 22. — Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Birlik islerini mevzuata ve genel kurul kararlarina uygun olarak yürütmek.

b)      Bakanlik ve Konfederasyonca mevzuat geregi verilecek görevleri yerine getirmek.

c)       Yeni dönem çalisma programi ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarini hazirlamak ve genel kurula sunmak.

d)      Odalarin çalismalarinin mevzuat ve oda ana sözlesmesi esaslari içinde yürütülmesini saglamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, islemlerini incelemek ve alinmasi gerekli tedbirler hakkinda bildirimde bulunmak.

e)      Odalar hakkinda lüzumlu bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda düzenli olarak tutulmasini saglamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek.

f)       Odalarin gelismesini saglamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde tesebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargi mercileri önünde birlik baskani marifetiyle birligi temsil etmek.

g)      Odalarda ve odalar arasinda çikan olumsuzluk ve anlasmazliklarla ilgili olarak düzenlenen raporlari incelemek ve konuyu çözüme kavusturmak.

h)      Odalarin, kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimi ile ödünç para alinmasi; sirket, vakif ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katilma yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek.

i)        Resmî ve özel merciler tarafindan istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.

j)        Genel sekreter ve diger personelin atama, terfi, cezalandirma ve görevlerine son verilmesine karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

k)      Çalisma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulmasi zorunlu meslekî kararlari kendi görüsü ile birlikte Konfederasyona iletmek.

l)        Birlik katilma payinin ve kayit ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini saglamak.

m)    Esnafin isyeri açmasi, kapatmasi veya meslek degistirmesi ile ilgili islemlerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan takibini yaparak sicil islemlerinin yerine getirilmesini saglamak.

n)      Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait sikâyetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek.

o)      Illerde, esnaf ve sanatkârlarin müsterileriyle iliskisinde ortaya çikan uyusmazliklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmis ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.

p)      Üyesi olan odalara, bu odalarin mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlik faaliyetine yeni baslayacak kisilere danismanlik hizmeti vermek.

r)       Üye odalardan gelen yil sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre degerlendirmek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini subat ayi sonuna kadar, genel kurul evrakini ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.

Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 23. — Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarinin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

b)      Birlik islemlerinin mevzuat ve birlik ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

c)       Bakanlik ve Konfederasyon tarafindan mevzuat geregi verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

d)      Birlik kayit ücreti ve katilma paylarinin üye odalardan zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve birligin islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

e)      Birlige bagli odalarin hesap ve islemlerini Bakanligin istegi üzerine incelemek.

f)       Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

Disiplin kurulu ve disiplin cezalari

MADDE 24. — Birlik disiplin kurulu birlige bagli oda üyelerinin meslekî faaliyetleri sirasinda meslek ahlaki ile bagdasmayan hareket ve islemlerini sorusturmaya ve durumun niteligine ve agirlik derecesine göre bu maddede belirtilen disiplin cezalarini vermeye yetkilidir.

Disiplin kurulu kendi üyeleri arasindan bir baskan seçer. Disiplin kurulunun sekreterlik isleri birlik tarafindan yerine getirilir. Disiplin kurulu üyeleri arasinda eksilme oldugu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oylarin esitligi halinde listeye göre sirayla disiplin kurulunca yazili olarak disiplin kuruluna çagrilir.

Üyenin yazili savunmasi alinmadan disiplin cezasi verilemez. Disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdigi süre içinde savunma yapmayan üye, savunma hakkindan vazgeçmis sayilir.

Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ihbar ve sikâyetleri en çok bir ay içinde sorusturmaya baslar ve en geç üç ay içinde sonuçlandirir.

Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün içinde ilgililere yazili olarak teblig edilir. Ilgililer bu karara karsi tebellüg tarihinden itibaren onbes gün içinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler. Davanin açilmis olmasi idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Dava, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Yetkili idare mahkemesince verilen kararlara karsi bölge idare mahkemesine basvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdigi kararlar kesindir.

Oda üyelerine birlik disiplin kurulunca verilecek cezalar sunlardir:

a) Uyarma cezasi: Meslek seref ve haysiyetine uygun düsmeyen hareketleri olan, odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üyesi oldugu oda ve diger esnaf ve sanatkâr meslek kuruluslarinin itibarini zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf eden, müsteri veya diger kisilerle olan iliskilerinde terbiye ve nezakete aykiri davranislarda bulunan üyenin, meslekî faaliyetinde ve davranislarinda daha dikkatli olmasi gerektiginin yazi ile bildirilmesidir. Üye, bir yil içinde uyarma cezasi gerektiren fiili tekrarlamasi halinde kinama cezasi ile tecziye edilir.

b) Kinama cezasi: Müsterilerine ve diger kisilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karsi haksiz ithamda bulunan, müsterilerini ve diger kisileri kandiran, nizami ölçü ve tarti aletlerini bilerek kullanmayan üyeye meslekî faaliyetinde ve davranislarinda kusurlu oldugunun yazi ile bildirilmesidir. Üye, bir yil içinde kinama cezasini gerektiren fiili tekrarlamasi halinde para cezasi ile tecziye edilir.

c) Para cezasi: Üyenin, Bakanlik, o yer idare amiri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari tarafindan mevzuata uygun olarak alinmis kararlara aykiri hareket etmesi ve mükerrer kinama cezasi almasindan dolayi, para cezasi ile cezalandirilmasidir. Para cezalari birlige gelir kaydedilir. Verilecek para cezasi 61 inci maddeye göre belirlenen yillik aidatin iki katidir. Üyenin para cezasi verilmesini gerektiren eylem ve davranislarinin, ayni eylem ve davranis olmasina bakilmaksizin bir yil içinde tekrarinda, verilecek ceza yillik aidatin bes kati olarak uygulanir.

d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliginden çikarma cezasi: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sifati ile bagdasmayacak nitelik ve derecede yüz kizartici ve utanç verici hareketlerde, huzur, sükûn ve çalisma düzenini bozucu eylem ve davranislarda bulunmasi karsisinda oda üyeliginden geçici veya uzun süreli olarak çikarilmasi, bu süre içerisinde meslekî faaliyetini yürütememesidir.

Geçici çikarma cezasi bir aydan az, alti aydan fazla; uzun süreli çikarma cezasi alti aydan az, iki yildan fazla olamaz.

Birligin gelirleri

MADDE 25. — Birligin gelirleri sunlardir:

a)      Birlige bagli odalardan alinacak kayit ücreti.

b)      Birlige bagli odalar tarafindan ödenecek katilma paylari.

c)       Yayin gelirleri.

d)      Bagis ve yardimlar.

e)      Birlik amacini gerçeklestirmek için kurulacak kuruluslarin ve istiraklerin gelirleri.

f)       Birlik tarafindan verilecek danismanlik ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri.

g)      Birlik tarafindan düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan saglanacak gelirler.

h)      Para cezalari.

i)        Konfederasyonca belirlenen ücret tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak belge ile hizmet karsiligi gelirleri.

j)        Sicile ilk kayit ücreti.

k)      Sicil harçlarindan alinacak paylar.

l)        Faiz ve diger gelirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu

Federasyonun kurulusu

MADDE 26. — Federasyon kurulabilmesi için ülke genelinde ayni meslek dalinda kurulmus olan odalarin %60'inin genel kurullarinin federasyon kurulmasi yönünde karar almalari ve kurucu oda adedinin 40'dan az olmamasi sarttir.

Kurucular, Bakanlikça hazirlanmis örnege uygun olarak düzenleyecekleri federasyon ana sözlesmesini bir dilekçe ile birlikte Bakanliga verirler. Federasyon kuruluslarinda Konfederasyonun görüsü alinir.

Federasyon; ana sözlesmesinin Bakanlik tarafindan onanmasindan sonra kurulmus olur. Ayni faaliyet konusunda birden fazla federasyon kurulamaz.

Federasyonlarin merkezi Ankara'dadir.

Federasyona kayit

MADDE 27. — Federasyon kurulduktan sonra ayni meslek dalinda kurulmus bulunan veya sonradan kurulacak odalar, kurulus tarihinden itibaren bir ay içinde federasyona kayit olmak zorundadirlar.

Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyen odalarin kayitlari federasyon tarafindan resen yapilir ve ilgili odaya yazili olarak bildirilir.

Federasyonun organlari

MADDE 28. — Federasyon organlari sunlardir:

a)      Genel kurul: Federasyon genel kurul tarihinden en az alti ay önce kurulmus olan odalarin yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile federasyonun görevde bulunan baskani, yönetim  ve denetim kurulu üyelerinden olusur.

b)      Yönetim kurulu: Baskan dahil olmak üzere, oda sayisi 75 ve daha az olanlarda dokuz, 76-125 olanlarda onbir, 126 ve daha fazla olanlarda onüç kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

c)       Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilecek üç kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

Federasyon genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 29. — Federasyon genel kurulunun baslica görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Federasyon baskanini, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b)      Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

c)       Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

d)      Yeni döneme ait çalisma programi ile bu program içinde yer alan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

e)      Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

f)       Üye odalarda ve üye odalar arasinda meslek ve sanatlarinin yürütülmesi yönünden çikacak olumsuzluklari ve anlasmazliklari çözüme kavusturmak ve üye odalarin uymasi zorunlu meslekî kararlarin alinmasini saglamak üzere Konfederasyona teklifte bulunmak.

g)      Üye odalar ve mensuplarinin meslekî gelisme ve ihtiyaçlarinin karsilanmasini saglamak maksadiyla gerekli tedbirleri almaya ve bu konuda gereken kurs, seminer, fuar ve benzeri kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya, tesisler kurmaya, Konfederasyonun uygun görüsü ile Bakanliktan izin alarak uluslararasi kuruluslara üye olmaya  karar vermek.

h)      Imkânlari ölçüsünde ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirinin %10'unu geçmemek sartiyla kamu yararina hizmet eden kuruluslara sosyal yardim yapilmasina ve bütçe imkânlari elverisli olmayan üye odalara durumlarini belgelendirmeleri kaydiyla ayni ve nakdî yardimda bulunulmasina karar vermek.

i)        Kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek; bütün bu faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek tutmak.

j)        Üye odalarin ve üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar vermek ve bu konudaki islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

Federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 30. — Federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

bFederasyon islerini mevzuata ve genel kurul kararlarina uygun olarak yürütmek.

a)      Bakanlik ve Konfederasyonca mevzuat geregi verilecek görevleri yerine getirmek.

b)      Yeni dönem çalisma programi ile bu program içinde yer alacak egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi hazirlamak ve genel kurulun onayina sunmak.

c)       Mevzuat ve oda ana sözlesmesi esaslari içinde yürütülmesini saglamak üzere, gerekli görülecek zamanlarda, üye odalarin çalismalarini inceleyerek alinmasi gerekli idari ve mali tedbirler hakkinda bildirimde bulunmak ve odanin bagli bulundugu birlige bilgi vermek.

d)      Federasyonda çalisan personel ile odalarla mensuplari hakkindaki lüzumlu bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda düzenli olarak tutulmasini saglamak ve resmî dairelerin bu husustaki taleplerini yerine getirmek.

e)      Üyesi olan odalar ve mensuplarinin meslekî bilgi ve egitim çalismalarini temin etmek, resmî ve özel merciler nezdinde gerekli girisim ve temaslarda bulunmak, mensuplarinin genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargi mercileri önünde federasyon baskani marifetiyle federasyonu temsil etmek.

f)       Genel sekreter ve diger personelin atama, terfi, cezalandirma ve görevlerine son verilmesine karar vermek.

g)      Resmî ve özel merciler tarafindan istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek.

h)      Üye odalarin gelismesi için lüzumlu ve yararli tedbirleri almak ve gereken tesisleri kurmak.

i)        Federasyon katilma payinin ve kayit ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini saglamak.

j)        Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini subat ayi sonuna kadar, genel kurul evrakini ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.

Federasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 31. — Federasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alinan kararlarin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

b)      Federasyon islemlerinin mevzuat ve federasyon ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

c)       Bakanlik ve Konfederasyon tarafindan mevzuat geregi verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

d)      Federasyon kayit ücreti ve katilma paylarinin üye odalardan zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve federasyonun islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

e)      Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

Federasyonun gelirleri

MADDE 32. — Federasyonun gelirleri sunlardir:

a)      Federasyona bagli odalardan alinacak kayit ücreti ve katilma paylari.

b)      Yayin gelirleri.

c)       Bagis ve yardimlar.

d)      Federasyonun amacini gerçeklestirmek için kurulacak kuruluslarin ve istiraklerin gelirleri.

e)      Federasyonca düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri.

f)       Federasyon tarafindan düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan saglanacak gelirler.

g)      Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karsiliginda düzenlenecek ve onanacak belge ve hizmet karsiliklari.

h)      Faiz ve diger gelirler.

Fesih ve tasfiye

MADDE 33. — Federasyon, kayitli üye odalardan üçte birinin yazili fesih talebi üzerine bir ay içinde yapacagi genel kurul toplantisinda, genel kurul üyelerinin üçte ikisinin karari ile feshedilir.

Feshedilen federasyon, Konfederasyonca görevlendirilecek üç kisilik bir heyet tarafindan, borçlari kendi varligindan ödenip, alacaklari tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karsilandiktan sonra kalacak meblag ve ayni haklar Konfederasyona devrolunur. Bes sene içerisinde ayni konuda federasyon kuruldugu takdirde devrolunan meblag bu kurulusa verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari

Konfederasyonu

Konfederasyonun kurulusu

MADDE 34. — Konfederasyon, Bakanlikça hazirlanmis örnegine uygun Konfederasyon ana sözlesmesinin Bakanlik tarafindan onanmasindan sonra kurulmus olur. Kurulus merkezi Ankara'dadir. Konfederasyonun kisa adi TESK'tir.

Konfederasyona kayit

MADDE 35. — Bu Kanuna göre kurulmus veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar kurulus tarihinden itibaren bir ay içinde Konfederasyona kayit olmak zorundadirlar.

Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyen birlik ve federasyonlarin kayitlari Konfederasyonca resen yapilir ve ilgili meslek kuruluslarina yazili olarak bildirilir.

Konfederasyonun organlari

MADDE 36. — Konfederasyonun organlari sunlardir:

a)      Genel kurul: Birlik ve federasyonlarin baskan ve yönetim kurulu üyeleri ile Konfederasyonun görevde bulunan genel baskani, yönetim kurulu ve disaridan seçilen üyeler hariç denetim kurulu üyelerinden olusur.

b)      Baskanlar kurulu: Konfederasyon genel baskani ile birlik ve federasyon baskanlarindan olusur.

c)       Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilen genel baskan dahil onbes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

d)      Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan veya ikisi disaridan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilen bes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 37. — Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Konfederasyon genel baskanini, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b)      Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

c)       Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

d)      Yeni döneme ait çalisma programi ile bu programda yer alan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

e)      Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

f)       Yönetim kurulunca hazirlanan yönetmelikleri onamak.

g)      Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla Konfederasyon yönetim kurulu ve denetim kurulu arasinda çikacak görüs ayriliklarini çözüme kavusturmak.

h)      Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarinin yürütülmesi için gerekli ve faydali görülecek tedbir ve tesebbüslerden yönetim kurulu tarafindan getirilecek konulari incelemek ve karara baglamak.

i)         Egitim ve ögretim kurumlari açilmasina, ögrenci yurtlari tesis edilmesine, burs verilmesine ve ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirinin %10'unu geçmemek sartiyla kamu yararina hizmet eden kuruluslara sosyal yardimlarda bulunulmasina, bütçe imkânlari yeterli olmayan birlik ve federasyonlara durumlarini belgelendirmek kaydiyla ayni ve nakdi yardim yapilmasina karar vermek.

j)        Konfederasyonun kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek, bu faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek tutmak.

k)      Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ve üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar ve bu konuda islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

Konfederasyon baskanlar kurulu

MADDE 38. — Konfederasyon baskanlar kurulu, yüksek istisare kurulu olarak, ülke genelindeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarina iliskin meseleler ile Türk esnaf ve sanatkârlarinin ülke içindeki ve uluslararasi düzeydeki gelisme ve sorunlari hakkinda Konfederasyon yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Konfederasyon genel baskani, baskanlar kurulunun da baskanidir. Baskanin bulunmadigi hallerde toplantiya yetki verilen Konfederasyon genel baskan vekili baskanlik eder.

Kurul, üyelerinin çogunlugu ile yilda bir defa ekim ayinda kendiliginden ve gerektiginde Konfederasyon genel baskaninin veya baskanlar kurulunun çogunlugunun yazili çagrisi üzerine her zaman toplanabilir.

Konfederasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 39. — Konfederasyon yönetim kurulunun baslica görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Konfederasyon islerini mevzuata ve genel kurul ve baskanlar kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütmek.

b)      Bakanlik tarafindan mevzuat geregi verilecek görevleri yerine getirmek.

c)       Yeni dönem çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi hazirlamak ve genel kurulun onayina sunmak.

d)      Birliklerin, federasyonlarin ve gerektiginde odalarin çalismalarini mevzuat ve ana sözlesmeleri esaslari içinde yürütülmesini saglamak için lüzumlu görülecek zamanlarda hesap ve islemlerini incelemek ve alinmasi gerekli tedbirler hakkinda bildirimde bulunmak; birlik ve federasyonlarin, gelecek yil çalisma programlari ile yil sonu bilanço ve gelir ve gider cetvellerini degerlendirmek ve bu kuruluslara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak.

e)      Üyeleri hakkinda gerekli bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda düzenli olarak bulunmasini saglamak, resmî ve özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve mütalaayi vermek, mensuplarinin genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargi mercileri önünde Konfederasyon genel baskani marifetiyle Konfederasyonu temsil etmek.

f)       Birlikler veya birliklerle federasyonlar arasinda çikacak anlasmazliklari incelemek ve çözüme kavusturmak, çözüme kavusturulamayan hususlari Bakanliga intikal ettirmek.

g)      Konfederasyon toplulugu içindeki kurulus mensuplarinin meslek ve sanatlarinin yürütülmesi için gerekli ve faydali görülecek tedbirleri almak ve tesebbüslerde bulunmak.

h)      Konfederasyon personelinin tüm bilgilerini Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda takip etmek, genel sekreter ve diger personelin atanma, terfi, cezalandirilma ve görevlerine son verilmesine karar vermek.

i)        Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarini ilgilendiren konularda hazirlanacak mevzuat hakkinda, gerektiginde Konfederasyon görüsünü olusturmak ve ilgili makama sunmak.

j)        Ülke içinde ve disinda sergi ve fuarlar düzenlemek, desteklemek, katilmak ve Bakanlik izni alinmak sartiyla, ülke disindaki meslekî kuruluslara üye olma çalismalari yapmak.

k)      Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederasyona bagli kuruluslarin ihtiyaci olan yardim ve kredileri saglamak için gerekli girisimlerde bulunmak.

l)        Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin muhasebe ve personel ile gereken diger konularda yönetmeliklerini hazirlamak.

m)    Meslek standartlarinin belirlenmesi konusunda Milli Egitim Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Türk Standartlari Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile isbirligi yapmak.

n)      Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi ve benzeri kuruluslarin kurullarina katilacak delegeyi tespit etmek.

o)      Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri ta-baninda yayinlamak, meslekî yayinda bulunmak.

p)      Birlik ve federasyonlarca gönderilen uyulmasi zorunlu meslekî kararlari Bakanlik onayina sunmak.

s)       Federasyon, birlik ve odalarda Konfederasyon tarafindan yapilan denetimler sonucunda organ üyelerinin ve görevli personelin 59 uncu maddeye göre sorumlu görülmesi halinde, sonuç hakkinda Bakanliga bilgi vermek.

t)       Konfederasyon katilma payinin ve kayit ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik ortamda islem sirasinda tahsilini saglamak. 

u)      Kaybolmaya yüz tutmus mesleklerin yasatilmasi ve korunmasi için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili olarak Bakanligi bilgilendirmek.

Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 40. — Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

a)      Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alinan kararlarin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

b)      Konfederasyon islemlerinin mevzuat ve Konfederasyon ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

c)       Bakanlik tarafindan mevzuat geregi verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

d)      Konfederasyon kayit ücreti ve katilma paylarinin üye birlik ve federasyonlardan zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve Konfederasyonun islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

e)      Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

Konfederasyonun gelirleri

MADDE 41. — Konfederasyonun gelirleri sunlardir:

a)      Birlik ve federasyonca ödenecek kayit ücretleri ve katilma paylari.

b)      Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari Sicil Gazetesi ile meslekî yayin gelirleri.

c)       Düzenlenecek ve onanacak belge gelirleri.

d)      Para cezalari.

e)      Konfederasyon amacini gerçeklestirmek için kurulacak kurulus ve istirak gelirleri.

f)       Konfederasyon tarafindan düzenlenecek meslekî kurslar, egitim faaliyetleri, fuar ve sergilerden saglanacak gelirler.

g)      Konfederasyona bagli kuruluslarda kullanilan her türlü matbu evrakin basim ve dagitimindan veya bu evrakin elektronik ortamda düzenlenmesinden saglanan gelirler.

h)      Sosyal ve kültürel organizasyonlardan saglanan gelirler.

i)         Esnaf ve Sanatkârlarin Meslek Egitimini Gelistirme ve Destekleme Fonu gelirleri.

j)        Bagis ve yardimlar.

k)      Faiz ve diger gelirler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ortak Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Genel Kurul Toplantilari,

Seçimler ve Yasaklar

Genel kurul toplantilari ve çagri

MADDE 42. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin olagan genel kurul toplantilari yönetim kurulu tarafindan yapilacak çagri üzerine, dört yilda bir olmak üzere;

a)      Oda genel kurullari ocak, subat ve mart aylarinda,

b)      Birlik genel kurullari mayis ayinda,

c)       Federasyon genel kurullari haziran ayinda,

d)      Konfederasyon genel kurulu eylül ayinda,

Kurulusun merkezinin bulundugu yerde yapilir. 

Genel kurul toplantisini zamaninda yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul islemleri; odalarda bagli oldugu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlik tarafindan görevlendirilecek üç kisilik kurul tarafindan yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapilir.

Genel kurul toplantilarinin yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantidan en az onbes gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindaki sayfasinda yayinlanir. Ayrica, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalik yayinlanan bir gazetede, gazete çikmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantilari Türkiye genelinde yayinlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantidan onbes gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindaki sayfasindan üyelerinin bilgilerine sunulur ve kurulusun merkezinde ayrica incelemeye açik tutulur. Genel kurul toplantisindan bir üst kurulus yazili olarak onbes gün önce haberdar edilir.

Genel kurul toplantilari, üye sayisina uygun büyüklükte salonda yapilir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, kurulus genel kurullarini kurulus tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar.

Olagan toplanti gündemi

MADDE 43. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin olagan genel kurulu, her kurulusun ana sözlesmesine uygun olarak düzenlenecek asagidaki ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diger gündem maddeleriyle toplanir. Gündem maddeleri ayri ayri görüsülür. 

a)      Açilis.

b)      Baskanlik divaninin tesekkülü.

c)       Saygi durusu ve Istiklal Marsinin okunmasi.

d)      Baskanlik divanina tutanaklari imzalama yetkisi verilmesi.

e)      Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasi ve müzakeresi.

f)       Denetim kurulu raporunun okunmasi ve müzakeresi.

g)      Bilanço, gelir ve gider hesaplarinin okunmasi ve müzakeresi.

h)      Bilanço, gelir ve gider hesaplarinin kabulü veya reddi.

i)        Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayri ayri ibrasi.

j)        Yeni dönem çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlari ve tahmini bütçenin görüsülmesi, kabulü veya reddi.

k)      Aylik ücretlerin, huzur haklarinin, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

l)        Dilek ve temenniler.

m)    Seçimler.

n)      Kapanis.

Gündemde yer almayan konular, toplantida hazir bulunan genel kurul üyelerinin beste birinin yazili istegi ile yapilacak oylama sonucuna göre, Bakanlik tarafindan görüsülmesi istenen hususlar ise dogrudan gündeme alinir. Ana sözlesme degisikligi ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadikça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüsülemez.

Olaganüstü genel kurul toplantilari

MADDE 44. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurullari;

a)      Yönetim kurulu üye tam sayisinin çogunlugunun karari ile yönetim kurulu tarafindan,

b)      Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmis imzasi ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanaliyla yapilacak basvuru üzerine, alinacak kararla yönetim kurulu tarafindan,

c)       Denetim kurulu tarafindan,

d)      Hakli ve geçerli sebeplerin varligi halinde Bakanlik tarafindan,

Olaganüstü olarak toplantiya çagirilir. Toplanti, çagrisinda belirlenen gündemle yapilir. Olaganüstü toplantilarda belirlenen gündem disinda görüsme yapilamaz. Bakanlik çagrisi hariç, yapilacak olaganüstü genel kurul toplantisi hazirlik çalismalari yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olaganüstü genel kurul toplantisi hazirlik çalismalarinin nasil ve kimler tarafindan yürütülecegi Bakanlik tarafindan belirlenir.

Genel kurul toplantilari ve çogunluk

MADDE 45. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarinin açilabilmesi için genel kurul üyelerinin yaridan fazlasinin toplantiya istirak etmesi sarttir.

 Birinci toplantida çogunluk saglanamadigi takdirde genel kurul toplantisi bir ayi geçmemek üzere ertelenir. Iki toplanti arasindaki süre odalarda bes, digerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

Ilk toplanti ilaninda ikinci toplantinin yeri, tarih ve saati belirtilmis ise yeniden ilan yapilmaz. Ikinci toplantiya katilanlarin sayisi odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplaminin bes katindan az olamaz. Diger esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda bu maddenin birinci fikrasi hükmü uygulanir.

Genel kurul toplantilarinda kararlar toplantiya katilan üyelerin çogunlugu ile alinir. Ancak, fesih konusunda karar alinabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözlesme degisikligi için ise genel kurul üyelerinin yarisindan fazlasinin karari zorunludur.

Genel kurul toplantisina katilacaklar listesi

MADDE 46. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarina katilan genel kurul üyeleri; adi, soyadi, baba adi, dogum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasi, esnaf ve sanatkârlar sicil numarasi ile temsilcisi olduklari meslek kuruluslarinin isimlerini gösterecek sekilde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan alacaklari listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula katilirlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayri yerlerde otururlar. Güvenligin temini bakimindan Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan gerek görülürse genel kurul toplantisina misafir alinmaz.

Genel kurul üyelerinin toplantiya bizzat katilmalari gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakki olanlarin, her temsil haklari için ayri oy hakki vardir.

Genel kurul toplantisina katilacaklarin listesi ve diger genel kurul evraki, genel kurul divan baskani ve divan üyeleri ile Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan imza olunur.

Bakanlik temsilcisi ve hükümet komiseri

MADDE 47. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarinin geçerli olabilmesi için Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplanti süresince bulunmasi ve kapanisa kadar toplantiya nezareti zorunludur. Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantinin mevzuat, ana sözlesmeleri ve gündem esaslari içinde yapilmasini temin ve denetlemekle görevlidir.

Görevlendirilen Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin imzasini tasimayan genel kurul toplantisina katilacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayisiyla toplanti belgeleri hüküm ifade etmez.

Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlik veya bu konuda yetkilendirilen mülki idare amiri tarafindan görevlendirilir. Toplantidan en az onbes gün evvel Bakanlik veya yetkilendirilen mülki idare amirligine müracaatla toplanti yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazimdir. Toplanti baslamadan evvel çagrinin usûlüne uygun olarak yapildigi, genel kurul toplantisina katilacaklar listesinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan alindigi ve çogunlugun tamam oldugu Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan incelenip tespit edilerek görüsmelere baslanmasina izin verilir.

Ancak, usulüne uygun olarak yapilan müracaat üzerine görevlendirme yapildigi halde, Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri toplantiya katilmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantiya baslanir.

Genel kurul toplantilarinda görevlendirilecek Bakanlik temsilcileri veya hükümet komiserlerinin Bakanlik tarafindan belirlenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan ödenir.

Baskanlik divani

MADDE 48. — Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantiyi açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafindan, genel kurul üyeleri veya üst kuruluslarca görevlendirilmis temsilciler arasindan genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir baskan, bir baskan vekili ve üç kâtip üye açik oyla, ya da toplantiya katilan genel kurul üyelerinin beste birinin yazili teklifi halinde, gizli oy açik tasnifle seçilir.

Organ ve yönetim kurulu baskanlarinin seçimleri

MADDE 49. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin organ seçimleri ile yönetim kurulu baskanlarinin seçimi tek dereceli olarak, yargi gözetiminde gizli oyla ve açik tasnifle yapilir.

Seçim yapilacak genel kurul toplantisindan en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan hazirlanmis genel kurul toplantisina katilacaklar listesi, toplantinin gündemi, yeri, günü, saati ile çogunluk saglanamadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlari belirleyen bir yazi ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskanligina verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Hâkim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanliklari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diger hususlari onaylar, onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun merkezinde ve genel kurulun yapilacagi yerde asilmak suretiyle, ayrica Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda yedi gün süre ile ilan edilir.

Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâkim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara baglanir.

Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusuna gönderilir.

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasindan bir baskan ile iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula en yasli üye baskanlik eder.

Seçim sandik kurulu, seçimlerin Kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup görevleri, bu islemler bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.

Bin kisiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir kurul olusturulur. Ikiyüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazara alinmaz. Sandiklarin konacagi yerler hâkim tarafindan belirlenir. Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler, seçim kurulundan saglanir.

Oy verme islemi genel kurul görüsmelerinden sonra baslar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açik tasnif esaslariyla devam eder. Seçim süresi sona erdigi halde sandik basinda oylarini vermek üzere bekleyen üyeler de oylarini kullanirlar. Listede adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliginin resmî bir kurulusça verilen belge ile kanitlanmasindan ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, asil ve yedek üyeler belirtilerek her türlü sekilde düzenlenen oy pusulalarinin, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki zarflara konulan oylar geçersiz sayilir. Adaylar asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmis olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler siralanir.

Genel kurullarda oy verme islemi alt yapi müsait oldugu takdirde elektronik ortamda gerçeklestirilebilir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Birden fazla sandik bulunmasi halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanilan oylar hâkim tarafindan birlestirilir. Tutanaklarin birer örnegi seçim yerinde asilmak ve ilgili meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr sayfasinda yayinlanmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilan edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina verilir. Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar hâkim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hâkim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilan eder. Seçim sonuçlari üst kuruluslara ve Bakanliga bildirilir.

Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurdugu veyahut seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, ilgililer bu karara, teblig tarihinden itibaren üç is günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. Il seçim kurulu en geç iki is günü içinde itirazi inceler ve kesin olarak karara baglar. Iptal kararinin kesinlesmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenilenecegi pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanliga bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile Kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.

Seçimlerin tamaminin iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakanlik tarafindan, genel kurul üyeleri arasindan üç kisilik bir kurul atanir.

Ilçe seçim kurulu baskani hâkime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, 298 sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diger seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan karsilanir. 

Seçimler sirasinda sandik kurulu baskan ve üyelerine karsi islenen suçlar, kamu görevlilerine karsi islenmis gibi cezalandirilir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafindan bir yili geçmemek üzere ertelenebilir. 

Seçilme sartlari

MADDE 50. — Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarina genel baskan, baskan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarina üye olarak seçilebilmeleri için gerekli sartlar sunlardir:

a)      Denetim kurulu üyeligi için en az lise, bu sarti tasiyan üye bulunmadigi takdirde sekiz yillik ilkögretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeligine disaridan seçilecekler için dört yillik yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeligi için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeligi için ise en az ilkokul mezunu olmak.

b)      Konfederasyon denetim kuruluna disaridan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yildir odaya kayitli olmak ve halen çalisiyor bulunmak.

c)       Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yildan fazla hapis cezasiyla cezalandirilmamis olmak, yahut affa ugramis veya tecil edilmis olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inanci kötüye kullanma, yalan yere taniklik, kaçakçilik, hileli iflas, resmî ihale ve alim satimlara fesat karistirmak, kara para aklama, Devlet sirlarini açiga vurma, terör, vergi kaçakçiligi veya vergi kaçakçiligina istirak suçlarindan dolayi hüküm giymemis olmak.

d)      Seçim esnasinda oda üyeliginden geçici veya uzun süreli olarak çikarilmasina iliskin kesinlesmis ceza almamis olmak.

Seçilme sartlarindan bir veya birkaçini tasimadigi sonradan anlasilanlar ile bu sartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliginden sona erer. Bu durumda üyeligin düsmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden baslamak üzere yeni üyenin üyelige davetine iliskin karar ve islemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Organlarda görev alma yasagi

MADDE 51. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda denetim ve disiplin kurulu üyeligi bulunanlarin, ayni kurulusun yönetim kurulunda görev almalari yasak oldugu gibi, bu kisilerin esleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hisimlarinin da ayni dönemde, bu kurulusun yönetim, denetim ve disiplin kurullarinda görev almalari yasaktir.

Farkli mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayi birden fazla odaya kaydi olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanin yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kisiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeligi görevi alamazlar.

Ayrica, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarindan herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeligi bulunanlar, diger esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yönetim, denetim veya disiplin kurullarinin en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kisiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. Ayni kisi birlik ve federasyon baskani olamaz.

Amaç disi faaliyet yasagi

MADDE 52. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, kurulus amaçlari disinda herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Kurulus amaçlari disinda faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanligin veya bu kuruluslarin bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargilama, basit yargilama usulüne göre yapilir ve en geç iki ay içinde sonuçlandirilir.

Görevlerine son verilen organlarin yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay içinde yapilacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki hükümler geregince görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararinda belirtilen tasarruflari hükümsüzdür.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, millî güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, valilik tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim, kararini kirksekiz saat içinde açiklar. Aksi halde bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar.

 

IKINCI BÖLÜM

Toplantilar, Temsil ve Ilzam,

Huzur Hakki ve Aylik Ücretler,

Genel Sekreterler

Yönetim kurulu toplantilari ve kararlari

MADDE 53. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yönetim kurullari en az ayda bir toplanir. Yönetim kurulu, gerek görülmesi halinde baskanin veya üyelerinin çogunlugunun ya da denetim kurulu çogunlugunun çagrisiyla her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu toplantilarinin çagrisi üyelere yazili olarak yapilir.

Yönetim kurulu, üye tam sayisinin çogunlugu ile toplanir ve hazir bulunanlarin çogunlugu ile karar verir.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantiya istirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliginden çekilmis sayilir. Yönetim kurulu üyeleri arasinda eksilme oldugu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oylarin esitligi halinde ise listeye göre sirayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantiya yazili olarak çagrilir. Yeni üyenin istiraki saglanmadan yönetim kurulu toplantisi yapilamaz. Bu üyenin toplantiya icabet etmemesi halinde sonraki üye çagrilarak yönetim kurulu üye sayisi tamamlandiktan sonra toplanti yapilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrilmasi veya asil üye sayisinin yaridan asagiya düsmesi ve yedeklerinin de kalmamasi halinde; üç ay içinde yapilacak seçimlere kadar, odalar birlik tarafindan, birlikler ve federasyonlar Konfederasyon tarafindan, Konfederasyon ise Bakanlik tarafindan görevlendirilecek üç kisilik bir kurul tarafindan yönetilir.

Baskan, temsil ve ilzam

MADDE 54. — Oda, birlik, federasyon baskani ve Konfederasyon genel baskani, genel kurul tarafindan tek dereceli olarak seçilir; bunlar ayni zamanda ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun yönetim kurulu üyesi ve baskanidir. Baskanlik ve genel baskanlik görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar baskan seçilemezler.

Genel baskan veya baskanin herhangi bir sebeple görevinden ayrilmasi durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarindan birisini baskan olarak seçer.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yönetim kurulu üyeleri kendi aralarindan, odalarda bir baskan vekili; oda sayisi 50 ve daha az olan birliklerde bir baskan vekili, 51-100 olan birliklerde iki baskan vekili, 101 ve daha fazla olan birliklerde üç baskan vekili; federasyonlarda iki baskan vekili; Konfederasyonda ise dört genel baskan vekili seçer.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarini temsil ve ilzama baskan yetkilidir. Baskanin bulunmadigi zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmis olan baskan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarini, baskan veya baskan vekili ile genel sekreterin müsterek imzalari baglar.

Denetim kurulu toplantilari

MADDE 55. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin denetim kurullari kendi üyeleri arasindan bir baskan seçer. Denetim kurullari ayda bir toplanti yaparlar. Denetim kurullari yaptiklari denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarina, dönem sonunda da genel kurula rapor halinde sunarlar.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantiya istirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliginden çekilmis sayilir. Denetim kurulu üyeleri arasinda eksilme oldugu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oylarin esitligi halinde ise listeye göre sirayla denetim kurulunca yazili olarak denetim kuruluna çagrilir.

Denetim kurullarinin asil ve yedek üyelerinin tamaminin görevden ayrilmalari ve yedeklerinin de kalmamasi halinde ilk seçime kadar odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlik tarafindan bir denetçi atanir.

Aylik ücretler ve huzur haklari 

MADDE 56. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yönetim kurulu üyelerinin huzur haklari, yönetim kurulu baskani ve baskan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylik ücretler ile merkez disindan genel kurul, baskanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantilarina katilacak üyelere ve bunlarin görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, asagida belirtilen hadleri asmamak kaydiyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurullarinca belirlenir. 

a)      Yönetim kurulu baskanlarina;

Odalarda üye sayisi 100-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki kati, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç kati, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört kati, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin bes kati, 

Birliklerde üye oda sayisi 25'e kadar olanlarda asgari ücretin üç kati, 26-50 olanlarda asgari ücretin dört kati, 51-100 olanlarda asgari ücretin bes kati, 101-150 olanlarda asgari ücretin alti kati, 151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi kati,

Federasyonlarda üye oda sayisi 50'ye kadar olanlarda asgari ücretin bes kati, 51-100 olanlarda asgari ücretin alti kati, 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi kati,

Konfederasyonda Genel baskana asgari ücretin on kati,

b)      Yönetim kurulu baskan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarlarin 2/4'ü, 

c)       Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü,

d)      Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü,

             Aylik ücret,

e)      Aylik ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katildiklari toplanti basina (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakki,

Alirlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yetkili organ üyelerinin yurt içi harcirahlari, asgari ücretin 1/5'inden, yurt disi harcirahlari ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcirahtan fazla olamaz.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olani alirlar. Organ üyeleri, meslek kuruluslari istiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.

Aylik ücret alanlara huzur hakki ödenmez.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari personelinin ise alinmalarina ve ücretlerinin belirlenmesine yönetim kurulu karar verir.

Genel sekreterler

MADDE 57. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin islemlerini, mevzuat, ana sözlesmeleri ve yönetim kurulu kararlari dogrultusunda yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. Genel sekreterler birden fazla esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunda görev yapamazlar. Genel sekreter yönetim kurulu toplantilarina katilir, ancak oy kullanamaz. Ihtiyaç duyulmasi halinde onbinden fazla üyesi olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir, Konfederasyonda üç genel sekreter yardimcisi çalistirilabilir.

Giderler, baskan veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasiyla yapilir. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari adina yazilacak yazilar da ayni sekilde imzalanir. Ancak, yönetim kurulu kurulus içi konularda genel sekretere tek basina imza yetkisi verebilir. Konfederasyon genel sekreteri, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev ve yetkilerinden bir bölümünü her yil basinda yeniden tespit edilmek kaydiyla yardimcilarina devredebilir.

Genel sekreterin atanmasi, terfi, cezalandirilmasi ve görevine son verilmesi yönetim kurulu karari ile yapilir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunlarin esleri, çocuklari ve çocuklarinin esleri genel sekreter olarak atanamaz. Genel sekreterin tezkiye amiri ise ilgili meslek kurulusunun baskanidir.

Genel sekreter, personelin birinci tezkiye amiri olup personelin atanma, terfi, cezalandirma ve isten uzaklastirma islemleri teklifi üzerine yönetim kurulunca yapilir.

Birlik genel sekreterleri birlige üye odalarin genel sekreterleri ile temmuz ve aralik aylarinda, birlik baskaninin gözetiminde yilda en az iki defa egitim ve degerlendirme toplantisi yaparlar.

Genel sekreter ve genel sekreter yardimcisi olarak atanacaklarin 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesindeki genel sartlari tasimalari gerekli olup; bu sartlari tasimayanlar, genel sekreter ve genel sekreter yardimcisi olarak atanamaz. Bu sartlari tasimadiklari sonradan anlasilanlarin ise görevlerine son verilir.

Birlik ve federasyon genel sekreter ve yardimcilarinin en az iki yillik yüksek okul mezunu olmalari, oda genel sekreter ve yardimcilarinin en az lise ve dengi okul mezunu olmasi, Konfederasyon genel sekreteri ve yardimcilarinin ise, üniversitelerin isletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu veya muadili bir alanda yüksek tahsil yapmis olmasi sarttir. Genel sekreterlerin iktisadi ve idari sahada tatbiki bilgi ve tecrübe sahibi olmalari ile yabanci dil bilmeleri tercih sebebidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Kullanilacak Defterler,

Aidatlar ve Belge Ücretleri,

Ücret Tarifeleri

Denetim

MADDE 58. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ile sicil islemleri Bakanlik gözetim ve denetimine tabidir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin ilgili personeli ile organlarinda görevli üyeleri, Bakanlik denetim elemanlarinin talebi üzerine kurulusa ait her türlü evrak, defter ve kayitlari göstermeye veya vermeye, para ve diger varliklarin sayilmasina müsaade etmeye, denetim ve incelemeleri için yardimda bulunmaya ve çalismalarini yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmeye mecburdurlar.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya 59 uncu maddede belirtilen suçlardan dolayi haklarinda kovusturmaya baslanan ve görevi basinda kalmasi denetim ve sorusturmanin yapilmasi bakimindan sakincali görülen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin personeli Bakanlik denetim elemanlarinca dogrudan görevden uzaklastirilabilir. Organ üyelerinin görevden uzaklastirilmalari ise denetim elemanlarinin teklifi sonucu Bakanlik veya Cumhuriyet Savciligi tarafindan yetkili asliye hukuk mahkemesinde açilan dava üzerine mahkemece bir ay içinde basit usulde yargilama yapilarak karara baglanir. Mahkeme dava sonucunu Bakanlik, ilgili oda ve üst kurulusa bildirir.

Görevden uzaklastirilanlar hakkinda takipsizlik veya beraat kararlarinin verilmesi halinde, bu kimseler tekrar görevlerine dönerler ve bunlarin görevden uzak kaldiklari devreye ait ücretleri yasal faizleri ile birlikte, mensup olduklari kuruluslarca tam olarak ödenir. Denetim sonucunda düzenlenen sorusturma evrakinin denetim elemani tarafindan o yerin Cumhuriyet Bassavciligina gönderilmesi üzerine Bakanlik davada müdahil sifatini kazanir.

Odalarin sadece üye kayitlari ve belgeleri, sigortalilik yönünden gerektiginde Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu denetim elemanlari tarafindan denetlenebilir.

Cezai takibat

MADDE 59. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yetkili organlarinin üyeleri ve genel sekreterleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teskil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu kuruluslarin paralari ile para hükmündeki evrak, senet ve diger mallari aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diger her çesit evrak ve defterleri üzerinde suç isledikleri takdirde, bu suçlardan dolayi, adli olarak kamu görevlileri gibi ceza görürler.

Kullanilacak beyanname, defter ve makbuzlar

MADDE 60. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda kullanilacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fisler sunlardir:

a)      Üye kayit defteri.

b)      Üye kayit beyannamesi.

c)       Genel kurul karar defteri.

d)      Baskanlar kurulu karar defteri.

e)      Yönetim kurulu karar defteri.

f)       Denetim kurulu karar defteri.

g)      Disiplin kurulu karar defteri.

h)      Gelenek ve teamül defteri.

i)        Demirbas defteri.

j)        Gelen ve giden evrak kayit defteri.

k)      Mevzuata uygun muhasebe defterleri.

l)        Kasa defteri.

m)    Gelir ve gider defteri.

n)      Kiymetli evrak defteri.

o)      Gelir ve gider makbuzu.

p)      Tahsil ve tediye fisi.

q)      Hizmetin gerektirdigi diger defter ve belgeler.

Bu Kanuna tabi meslek kuruluslarinda kullanilacak defter, beyanname, makbuz, fis ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrasi nedeniyle resmî kurum ve kuruluslara verecekleri belgelerin basim ve dagitiminda Konfederasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan elektronik ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunca Konfederasyona ödenir. 

Defter, beyanname, makbuz, fis ve diger belgeleri yetkisiz olarak basan, bastiran, dagitan, degisik yollardan çogaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayi Konfederasyonun ilgili Cumhuriyet savciliklarina basvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar. 

Kayit ücreti, aidat, katilma payi, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri

MADDE 61. — Üyelerin odalara, odalarin birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonlarin Konfederasyona ödeyecegi kayit ücreti, yillik aidat ve katilma paylari ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin düzenledikleri belge ve yaptiklari hizmet karsiligi ücretler sunlardir:

a)      Üyenin sicile ilk kayit yapilmasi sirasinda ödeyecegi kayit ücreti, asgari ücretin onda birinden az, yarisindan fazla olamaz. Kayit ücreti, esnaf ve sanatkârlarin sicil kaydi esnasinda sicil müdürlügü tarafindan tahsil edilir; kayit ücretinin yarisi sicil ihtiyacinda kullanilmak üzere birlik adina açilacak banka hesabina, diger yarisi ise ilgili odanin banka hesabina aktarilir.

b)      Üyenin odaya ödeyecegi yillik aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarisindan fazla olamaz. Kayit ücretinin alindigi yil için ayrica yillik aidat alinmaz. 

c)       Odalarin birlik ve üyesi olduklari federasyonlara, birlik ve federasyonlarin Konfederasyona ödeyecekleri kayit ücreti, asgari ücretin yarisindan az, tamamindan fazla olamaz.

d)      Odalarin birlik ve üyesi olduklari federasyonlara, birlik ve federasyonlarin Konfederasyona, her yil ödeyecekleri katilma payi, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun bir önceki yil gayri safi gelirlerinin % 3'üdür. Katilma payi hesaplamasinda; bu Kanuna göre üst kuruluslardan satin alinan evrakin maliyet bedeli ile bu Kanun disindaki diger kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapilan giderler gayri safi gelirden mahsup edilir.

e)      Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin düzenledikleri ve onayladiklari belgeler ile yaptiklari hizmet karsiliginda alacaklari ücretlerin miktar ve orani; maktu olanlarda bu fikranin (a) ve (b) bentleri uyarinca belirlenecek miktarin onda birinden, nispi olanlarda ise belgede geçen degerin binde onundan fazla olamaz.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari tarafindan tahsil edilen her türlü gelir, tahsilati yapan ilgili meslek kurulusunun banka hesabina yatirilir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ve sicil müdürlügü hesabina intikal eden paralarin meslek kuruluslarina aktarilacak miktarlari, elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili meslek kurulusunun banka hesabina intikal ettirilir.

Kayit ücreti kayit esnasinda, yillik aidat nisan ve ekim aylarinda iki esit taksitte ödenir. Oda kaydini sildiren üyelerin aidati üye kaydinin silindigi ay itibariyla alinir. Süresi içinde ödenmeyen yillik aidat ve katilma paylari için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari yönetim kurullarinca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammi, yillik aidatin ve katilma payinin bir mislini geçemez.

Yillik aidatlarini ödemeyen üyelere, ödeme yapilincaya kadar odaca yapilacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Fiyat tarifelerinin tespit sekli

MADDE 62. — Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bagli bulunduklari odalarca hazirlanir ve odanin mensubu oldugu birlik yönetim kurulu tarafindan fiyat tarifesinin sunulmasindan sonra otuz gün içinde onaylanir veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüge girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadiklari takdirde esnaf tesekkülü ile anlasmaya varamazlarsa onbes gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendirecegi yardimcisinin baskanliginda, ticaret ve sanayi veya ticaret odasindan bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odalari birligi temsilcisinden tesekkül edecek bir komisyonda görüsülüp karar verilmesini isteyebilirler. 

Komisyon kararlari salt çogunlukla alinir. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadigi takdirde tarife yürürlükten kalkar.

Komisyon kararina karsi, ilgililer yazili bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davalari görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin karari kesindir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu,

Mutabakat Komiteleri

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu

MADDE 63. — Esnaf ve sanatkâr meslek kollarini belirlemek ve yillik gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatkârlar ile tacir ve sanayicinin ayrimini yapmak, 6762 sayili Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesinde Bakanlar Kurulunca çikarilmasi öngörülen karar taslagini hazirlayarak Bakanliga sunmak üzere; Bakanlik Müstesari veya ilgili müstesar yardimcisinin baskanliginda, Bakanlik, Maliye, Millî Egitim, Çalisma ve Sosyal Güvenlik bakanliklarinin ilgili genel müdürleri ile Devlet Planlama Teskilati Müstesarliginin bir temsilcisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birligini temsilen katilan bir temsilci ve Konfederasyonu temsilen katilan bir temsilciden olusan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmustur. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafindan yürütülür.

Mutabakat komiteleri

MADDE 64. — Bu Kanuna tabi odalar arasinda veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalar arasinda üye kayit zorunlulugu bakimindan çikacak anlasmazliklari çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler anlasmazliklari, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun belirleyecegi esaslar dahilinde çözüme kavustururlar.

Mutabakat komiteleri; 

a)      Bu Kanuna tabi odalar arasinda üye kayit zorunlulugu bakimindan çikacak anlasmazliklari çözümlemek üzere, Il ve ilçelerde mülkî amirin baskanliginda ilgili odalarin ve birligin birer temsilcisinden olusur, oylarin esitligi halinde baskanin oyu iki sayilir.

b)      Bu Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalar arasinda üye kayit zorunlulugu bakimindan çikacak anlasmazliklari çözümlemek üzere, il ve ilçelerde mülki amirin baskanliginda illerde birlik, ilçelerde ilgili oda ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarinin birer temsilcisinden olusur.

Komite kararlarina karsi ilgililer tarafindan on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin karari kesindir. Kesinlesen mahkeme karari üzerine ilgili sicil müdürlükleri kayitlarinda gerekli islemi yapmak zorundadirlar.

 

BESINCI BÖLÜM

Muafiyetler ve Listeler

Muafiyetler

MADDE 65. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin, kurulus amaçlarini gerçeklestirmek ve bu amaçlarina uygun olarak kullanilmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluslarin görevleri dolayisiyla elde ettikleri gelirler, katma deger vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadir.

Listeler

MADDE 66. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin olagan ve olaganüstü genel kurul toplantilarina katilacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul toplantisina katilacaklar listesi, Maliye Bakanligi ile Konfederasyonun görüsü alinarak Bakanlikça belirlenen ücret karsiliginda ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kurulusu tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan temin edilir. Tahsil edilen ücret tutarlari bütçeye gelir kaydedilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili

Sicil teskilati ve personeli

MADDE 67. — Esnaf ve sanatkârlarin sicillerinin, saglikli ve güvenli bir sekilde Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda tutulmasi ve yayinlanmasini teminen ticaret davalarina bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde ve kurulu bulundugu il idari sinirlari içerisinde çalismak üzere birlik bünyesinde ayri bir birim olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügü kurulur. Sicilin personel ücretleri ve diger giderleri birlik tarafindan karsilanir.

Sicil islemleri birlik yönetim kurulunun teklif edecegi aday veya adaylar arasindan Bakanlik tarafindan onaylanacak sicil müdürleri tarafindan yürütülür. Sicil müdürlerinin en az ön lisans diplomasina sahip olmalari ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesindeki genel sartlari haiz bulunmalari gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise mezunu olmak kaydi ile sicil müdürüne yardimci olacak personelin atamasi birlik yönetim kurulunca yapilir ve Bakanliga bilgi verilir. Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alinmalari atanmalarindaki usule tabidir.

Bakanlik, sicil müdürlerinin ve diger sicil personelinin islemlerini her zaman denetlemeye ve görevden alinmasini ilgili birlik yönetim kurulundan istemek de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Sicil müdürleri, sicil kayitlarini mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemekle görevli ve sorumludur. Sicil kayitlari üzerinde suç isledikleri belirlenen sicil teskilati personeli hakkinda bu suçlarindan ve diger mevzuata aykiri islemlerinden dolayi kamu görevlileri hakkindaki cezalar uygulanir. 

Türk Ticaret Kanununun, ticaret siciline iliskin 26 ila 40 inci maddelerinin bu Kanuna aykiri olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügü hakkinda da uygulanir.

Sicile kayit mecburiyeti ve sicil islemleri

MADDE 68. — Bu Kanun kapsamindaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarinda çalisanlar hariç, çalismaya basladiklari tarihten itibaren durumlarini otuz gün içinde bagli bulunduklari sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülügü yerine getirmedigi tespit edilenler birlik tarafindan ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluslara bildirilir. Ilgili kurum ve kuruluslar, sicil kaydi yapilana kadar bunlarin faaliyetlerini durdurur. 3308 sayili Meslekî Egitim Kanunu kapsamina alinan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayit sirasinda meslek dali ile ilgili ustalik belgesi istenir.

Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayitlarinda, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarinin belgelenmesi istenir.

Esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayitlari sarttir ve sicile her bir meslek için ayri kayit yapilmasi gereklidir. Sicile kaydi yapilan esnaf ve sanatkârlarin ilgili odaya kayit için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda gerçeklestirilir. Esnaf ve sanatkârlar kayit beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen degisiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadirlar. 

Esnaf ve sanatkâr siciline kayitli iken, daha sonraki yillarda yillik alis veya satis tutarlari ya da gayri safi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerini asanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayisiyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yillik alis veya satis tutarlari ya da gayri safi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerinin alti katini asanlarin kayitlari, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarilir.

Tescili gerektiren olay veya islemlerin tamamen veya kismen sona ermesi veya ortadan kalkmasi halinde sicildeki kayit ilgilinin talebi üzerine kismen veya tamamen silinir.

Sicil müdürü tarafindan öldügü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârlarin sicil kayitlarinin silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilani dogrudan ve ücretsiz olarak yapilir. Bu durumdaki islemlerden 492 sayili Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez. 

Sicil islemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda gerçeklestirilir. 

Kayit ve tescil harci

MADDE 69. — Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayit ve tescil harçlarinin tutari 492 sayili Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçlari hükümlerine göre hesap edilecek harcin yarisidir. Alinan bu harcin yarisi ilgili birlige gelir kaydedilir.

Sicil Gazetesi

MADDE 70. — Sicile kayit edilen ve ilani gereken hususlar, Bakanligin gözetim ve denetimi altinda Konfederasyon tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani kullanilarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayinlanir.

Sicil Gazetesinin çikarilmasina iliskin esaslari tespit, yayim islerini sevk ve idare etmek ve Bakanlik ile Konfederasyon arasindaki çalismalari koordine etmek üzere; Bakanlik Müstesarinin baskanliginda, ilgili müstesar yardimcisi, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yardimcilari ile Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter yardimcisi ve Sicil Gazetesi müdüründen olusan Sicil Gazetesi komitesi kurulur. 

Sicil Gazetesinde yayinlanacak ilan ücretleri Sicil Gazetesi komitesinin teklifi ve Bakanligin onayi ile yürürlüge girecek bir tarife ile belirlenir. Sicil Gazetesi ilan ücretleri sicil tarafindan elektronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabina elektronik ortamda aktarilir.

 

BESINCI KISIM

Egitim

Egitimin kapsami, pratik meslek egitimi ve denetimi

MADDE 71. — Bu Kanunun meslekî egitime iliskin hükümleri ile 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununun esnaf ve sanatkâr kesimindeki pratik meslek egitimini düzenleyen hükümleri Bakanlik, Millî Egitim Bakanligi ve Konfederasyonun isbirligi ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkârlarin meslekî egitimleri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ile Millî Egitim Bakanligi Çiraklik ve Yaygin Egitim Genel Müdürlügü tarafindan ortaklasa planlanir, yürütülür, degerlendirilir ve denetlenir.

Egitimin organizasyonu

MADDE 72. — Bu Kanunda ve 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununda belirlenen amaçlar dogrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarinda çalisan çirak ve kalfalarin, pratik meslek egitimini gerçeklestirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin asli görevidir.

Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarinda çalisan çirak ve kalfalarin, meslekî egitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin bünyesinde birer meslekî egitim danismanligi birimi kurulur.

Meslek Egitimi Fonu

MADDE 73. — Esnaf ve sanatkârlarin her türlü meslek egitimi faaliyetini gerçeklestirmek ve desteklemek amaciyla Konfederasyon bünyesinde Meslek Egitimi Fonu kurulur.

Fonun kaynaklari;

a)      Konfederasyon bütçesine her yil bu amaçla konacak ödenekler,

b)      Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin egitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar,

c)       Yapilacak bagislar ve diger gelirlerden,

olusur.

Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve sanatkâr kesimine yönelik yapilacak meslekî egitim ile bu egitimin gelistirilmesi ve yayginlastirilmasi amaciyla kullanilir.

Meslek egitiminin finansmani

MADDE 74. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari bu Kanunda belirtilen meslek egitimine iliskin görevleri yerine getirmek için, katilma paylarinin hesaplanmasinda kullanilan yöntem esas alinarak, yillik gayri safi gelirlerinin % 5'ini ayirmak suretiyle egitim bütçesi yapmak zorundadirlar.

Odalar ayirdiklari bu payin beste birini birlige, beste birini varsa federasyona, beste birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Egitimi Fonuna, hesap yilini takip eden mart ayi sonuna kadar öderler. Geri kalan miktari da kendileri meslekî egitim için kullanirlar. Birlik ve federasyonlar ayirdiklari bu payin beste birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Egitimi Fonuna öderler, geri kalan miktari da kendileri meslekî egitim için kullanirlar. Konfederasyon ise ayirdigi payin tamamini Fona aktarir.

 

ALTINCI KISIM

Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler

Yönetmelikler

MADDE 75. — Bu Kanunun; 

a)      4 üncü maddesindeki karma odalarda kurulacak meslek komitelerinin kurulusu ile çalisma usul ve esaslari Konfederasyon tarafindan,

b)      47 nci maddesindeki, Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin görevlendirilmesi, görev ve yetkileri ile bunlara ödenecek ücretler Bakanlik tarafindan,

c)       49 uncu maddesinde belirtilen genel kurullarda oy verme isleminin elektronik ortamda yapilmasi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlik tarafindan,

d)      60 inci maddesindeki, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinca kullanilacak defter ve makbuzlar ile faaliyet konularina ve mevzuata uygun nitelikte muamelat, muhasebe, personel islemlerinin usul ve esaslari Konfederasyon tarafindan,

e)      61 inci maddesindeki, kayit ücretleri ve yillik aidatlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin düzenleyecekleri belgeler ve yaptiklari hizmet karsiliginda anilan maddede belirtilen hadler içinde kalmak kaydiyla iller ve meslek gruplarinin özellikleri dikkate alinarak belirlenecek tarifelere göre tahsil edecekleri ücretler Konfederasyon tarafindan, 

f)       62 nci maddesindeki, fiyat tarifelerinin düzenleme usul ve esaslarinin tayin ve tespiti Konfederasyon tarafindan,

g)      63 üncü maddesindeki, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun çalisma usul ve esaslari Bakanlik tarafindan,

h)      67, 68 ve 69 uncu maddelerinde yer alan, sicil islemlerinin nasil yürütülecegi, defter ve kayitlarin ne sekilde tutulacagi, hangi hususlarin tescil ve ilan edilecegi; resen kayit ve terkin islemleri, sicilin denetimi, sicil memurlarina itiraz yollari, sicil personelinin nitelikleri, sorumlulugu Bakanlik tarafindan,

i)        70 inci maddesindeki, Sicil Gazetesinin çikarilmasi ve idare sekli, giderlerinin karsilanmasi, gelirlerinin tahsili ve sarfi, ilan ve ücret tarifesi, kayitlarinin tutulmasi, muamelat ve muhasebe islemlerinin yürütülmesi usul ve esaslari ile Sicil Gazetesi komitesi üyelerine Sicil Gazetesi gelirlerinden karsilanmak ve net aylik miktari asgari ücret tutarini geçmemek üzere ödenecek huzur haklari Bakanlik tarafindan,

j)        71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan pratik egitimin verilecegi is yerleri ve bunlarin denetimine iliskin hükümlerinin usul ve esaslari ve 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununun uygulanmasinda henüz kapsam içine alinmamis il ve meslek dallarinda yapilacak uygulama ve verilecek belgeler ile Meslek Egitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynaklarinin kullanimi Konfederasyon tarafindan,

Üç ay içerisinde çikarilacak yönetmeliklerle düzenlenir. Konfederasyon tarafindan hazirlanmasi öngörülen yönetmelikler Bakanlik onayi ile yürürlüge konulur. 

Bu Kanunun 4, 16, 26 ve 34 üncü maddelerinde öngörülen örnek ana sözlesmeler Bakanlikça alti ay içinde hazirlanir.

Yürürlükten kaldirilan hükümler ile atiflar

MADDE 76. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sayili Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten kaldirilmistir. Diger kanunlarda, 507 sayili Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa yapilmis olan atiflar bu Kanuna yapilmis sayilir.

GEÇICI MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce kurulmus bulunan oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun tüzel kisilikleri bu Kanunda öngörülen sartlari yerine getirmeleri kaydiyla devam eder.

GEÇICI MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce olagan ve olaganüstü genel kurullarini yapmis ve yapmamis olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, olagan genel kurul toplantilarini ve seçimlerini 2005 yilinda olmak üzere; odalar ekim ayinda, birlikler ve federasyonlar kasim ayinda, Konfederasyon aralik ayinda, bu Kanuna göre yeniden yaparlar. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin halen görevde olan yetkili kurullari, bu Kanuna göre 2005 yilinda yapilacak olagan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mevcut durumlari ile tamamlarlar. Bu Kanunun yürürlüge girmesinden sonra esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yapilacak olaganüstü genel kurullari ve seçimleri bu Kanuna göre yapilir ve yetkili organlar bu Kanuna göre tesekkül ettirilir.

GEÇICI MADDE 3. — 15.8.2005 tarihine kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarina kayitli üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sartlara uygun olarak yönetim kurulu tarafindan güncellestirilir. 

Sicile kayitli olmayip odaya kayitli üyelerle, odaya kayitli olmayip sicile kayitli olan üyelerin eksik islemleri, sicil tarafindan oda ve sicil numaralari ilgili odayla irtibatli olarak verilerek tamamlanir. Ayrica, odalar; üyelerine iliskin bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncellestirilmesini 15.8.2005 tarihine kadar, tamamlamak zorundadirlar. Üyeler de bu süre içinde eksik bilgilerini odaya ulastirmak mecburiyetindedirler. Bu çalismalar sonucunda vefat ettigi, emekli olarak veya baska bir nedenle meslegini icra etmekten vazgeçtigi tespit edilen üyelerin bilgilerini havi listeler oda yönetim kurulunca sicile bildirilir ve bu kisilerin sicil ve oda kayitlari silinir. Bu sekilde yapilan terkin isleminden harç alinmaz ve Sicil Gazetesinde yayimi ücretsiz olarak yapilir.

Oda kayitlari bulunup esnaf ve sanatkâr sicil kayitlari olmayan üyelerin üyeliklerinin bu yasaya uygun olarak güncellenmesini temin için üyelik niteliklerini tasimalari kaydiyla ve bir sefere mahsus olmak üzere 15.8.2005 tarihine kadar esnaf ve sanatkâr siciline yapilacak kayitlarinda tescil harci ve herhangi bir masraf alinmaz ve bunlarin Sicil Gazetesinde ilani ücretsiz olarak yapilir.

Oda üyeligine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu üyesi olan, ancak bu Kanunun yürürlüge girmesiyle üyelik sartlarini tasimadiklari için oda üyelikleri sona erenlerin bu kuruma olan üyelikleri, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydiyla devam eder.

Güncelleme çalismalari sirasinda Maliye Bakanligi, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluslarinin veri tabanlarindan yararlanilir.

GEÇICI MADDE 4. — Bu Kanunun 16 nci maddesinin birinci fikrasi, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte faaliyette bulunan Istanbul Bilumum Madeni Esya Sanatkârlari Odalari Birligi için uygulanmaz. Bu Birlikte Istanbul Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlügüne bagli bir sicil müdür yardimcisi görev yapar.

GEÇICI MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren;

a)      Yillik aidatlarini, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda üyelerinin, bu tarihten önceki dönemlere iliskin yillik aidat borçlari ve gecikme zamlari,

b)      Katilma ve egitim paylarini, 31.12.2003 tarihine kadar ödemeyen oda, birlik ve federasyonlarin, bu tarihten önceki dönemlere ait katilma ve egitim payi borçlari ve gecikme zamlari,

2004 yilina ait yillik aidat, katilim payi ve egitim paylari asillarinin üç ay içinde ödenmesi kaydiyla terkin olunur.

31.12.2003 tarihinden önceki dönemlere ait yillik aidat ve gecikme zammi borcu olup oda tarafindan kanuni yollara basvuruldugu halde adresinde bulunamayan ve gayrifaal oldugu anlasilan üyeler oda yönetim kurulunca tespit edilerek sicil ve oda üyelik kayitlarinin silinmesi için sicile bildirilir; bu sekilde yapilan terkin islemlerinin Sicil Gazetesinde yayimi ücretsiz olarak yapilir ve harç alinmaz.

GEÇICI MADDE 6. — 15.8.2005 tarihine kadar, yapilacak güncelleme çalismalari sonucunda aktif üye sayilari 100'den az olan odalar, Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda Bakanlikça tespit edilir ve bu odalar mahkeme kararina gerek kalmaksizin kendiliginden fesih olmus sayilirlar ve durum Bakanlik tarafindan ilgili birlige bildirilir. Bu odalar hakkinda ilgili birlik tarafindan bu Kanunun 15 inci maddesinin son fikrasindaki fesih ile ilgili hüküm uygulanir.

GEÇICI MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldirilan 507 sayili Kanuna göre tesis edilmis bulunan ajanliklar kendiliginden lâgvolur ve haklarinda bu Kanunun 15 inci maddesinin son fikrasindaki fesih ile ilgili hüküm uygulanir. Ajanlik üyeleri 15.8.2005 tarihine kadar, sicil tarafindan bu Kanunun 6 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ilgili odalara devir ve kayit edilir. Bu islem için üyelerden herhangi bir ücret alinmaz. Bu ajanliklarin üye kayit defterleri bagli oldugu birlik tarafindan muhafaza edilir.

GEÇICI MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldirilan 507 sayili Kanuna göre büyüksehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmus olan odalar ile daha sonra büyüksehire dahil edilen ilçelerde kurulmus odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler. Ancak, daha sonra yapilacak yeni üyelik kayitlarinda bu odalarin çalisma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu odalara veya büyüksehir sinirlari içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafindan kaydedilir.

GEÇICI MADDE 9. — Sicil Gazetesinin elektronik ortamda yayimlanmaya baslanmasindan önce yayinlanmis nüshalari Bakanlik ve Konfederasyonun gözetim ve isbirliginde elektronik ortama aktarilir.

GEÇICI MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce genel sekreter, genel sekreter yardimcisi ve sicil memuru olarak atanmis olanlarda bu Kanunda belirtilen nitelikler aranmaz; sicil memurlari sicil müdürü olarak atanmis sayilir.

GEÇICI MADDE 11 — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler çikarilincaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykiri olmayan hükümlerinin uygulanmasina devam olunur.

GEÇICI MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte ilçelerde kurulu bulunan ve üye sayilari 100’den asagi olan odalarin, toplam üye sayilari 100’den asagi olmamasi sartiyla 2005 yili Ekim ayinda yapacaklari genel kurullari öncesinde müsterek genel kurullarini yaparak birlesmeleri halinde karma oda olarak devam ederler.

Yürürlük

MADDE 77. — Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 78. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20 Haziran 2005

5362 Sayılı Kanuna Göre Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelikler

14 Şubat 2008 (Yeni
• Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında

14 Şubat 2008 (Yeni
 Esnaf ve Sanatkarlarin Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

14 Şubat 2008 (Yeni
• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

29 Ocak 2008 (Yeni
• Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

15 Ocak 2008 (Yeni
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği

15 Ocak 2008 (Yeni
• Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği

14 Ocak 2008 (Yeni
• Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

8 Ocak 2008 (Yeni
• Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik

31 Aralık 2007 
• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği

31 Aralık 2007 
• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği

13 Haziran 2007 
• Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı

28 Eylül 2005 
• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

20 Eylül 2005 
• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

16 Eylül 2005 
• Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliği

16 Eylül 2005 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği

16 Eylül 2005 
 Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalişma Esasları Yönetmeliği


507 Sayılı Kanuna Göre Halen Yürürlükte Olan Yönetmelikler

29 Ocak 1999 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği

29 Ocak 1999 
• Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği

29 Ocak 1999 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlari Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

29 Ocak 1999 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlari Konfederasyon Kapasite Raporu Yönetmeliği

29 Ocak 1999 
• Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik

• Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği

• 507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Meslek Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

• Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun İşleyiş Yönetmeliği

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Bağlı Kuruluşlarında Matbua ve Defterler ile Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetmelik

• Esnaf ve Küçük Sanat Sahipleri ile İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Haline Dair İhtiyari Tahkim Yönetmeliği

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

   

5362 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan ve Bakanlığa Onay 
İçin Gönderilen Yönetmelik Taslakları

• Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların Konfederasyona Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik Taslağı

• Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

• Esnaf ve Sanatkarların Ödemekle Yükümlü Oldukları Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik Taslağı

• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı

• Meslek Eğitimi Fonu Yönetmelik Taslağı

 

Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeligi

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeligin amaci, esnaf ve sanatkarlarin sicil islemlerinin nasil yürütülecegi, defter ve kayitlarin ne sekilde tutulacagi, hangi hususlarin tescil ve ilân edilecegi; resen kayit ve terkin islemleri, sicilin denetimi, sicil memurlarina itiraz yollari, sicil personelinin nitelikleri ve sorumlulugu ile Esnaf ve Sanatkar Sicili Müdürlüklerinin ve personelinin çalisma usul ve esaslarini düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri personelini  ve sicil müdürlükleri tarafindan yapilacak islemleri kapsar. 

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5362 sayili Kanunun 67, 68, 69 ve 75 inci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,
Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunu,
Mahkeme: Ticaret davalarina bakan yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerini,
Birlik: Sicilin kurulu bulundugu ildeki esnaf ve sanatkarlar odalari birligini,
Sicil: Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlügünü,
Personel: Sicil müdürünü ve diger sicil personelini,
Gazete: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesini,
Oda: Esnaf ve Sanatkarlar Odalarini,

Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluslarinin islemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapilmasini saglayan sistemi,

 ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kurulus, Yönetim, Gözetim, Denetim ve Teminat

Kurulus

Madde 4 — Esnaf ve sanatkarlarin sicillerinin saglikli ve güvenli bir sekilde Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda tutulmasi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde  yayinlanmasini teminen ticaret davalarina bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri gözetiminde ve kurulu bulundugu il idari sinirlari içerisinde çalismak üzere; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayili Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluslari Kanununun 67 nci maddesi geregince o ildeki esnaf ve sanatkarlar odalari birligi bünyesinde, ayri bir birim olarak Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlügü kurulur.

Yönetim

Madde 5 — Sicil islemleri, birlik yönetim kurulunun teklif edecegi en az ön lisans diplomasina sahip aday veya adaylar arasindan Bakanlik tarafindan onaylanacak, sicil müdürü tarafindan yönetilir ve yürütülür. Sicilin personel ücretleri ve diger giderleri birlik tarafindan karsilanir.

Gerek görülmesi halinde en az lise mezunu olmak kaydi ile sicil müdürüne yardimci olacak personelin atamasi birlik yönetim kurulunca yapilir ve Bakanliga bilgi verilir.

Sicil personelinin, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesindeki genel sartlari haiz bulunmalari gereklidir.

Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alinmalari atanmalarindaki usule tabidir. Bu yazismalar Konfederasyon vasitasiyla yapilir. Sicil müdürlügü bosaldigi takdirde en geç on gün içerisinde yeni sicil müdürünün atanmasi ile ilgili islemler sonuçlandirilir.

Sicil islemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafindan internet ortaminda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veritabaninda gerçeklestirilir.

Sicil müdürleri, sicil kayitlarini mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemekle görevli ve sorumludur. Sicil kayitlari üzerinde suç isledikleri belirlenen sicil teskilati personeli hakkinda bu suçlarindan ve diger mevzuata aykiri islemlerinden dolayi kamu görevlileri hakkindaki cezalar uygulanir.

Hakimin gözetim yetkisi

Madde 6 — Gözetim yetkisi, sicil islemlerinin sicil personeli tarafindan Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapilmasini veya yapilan hatalarin tekrarini önlemek maksadiyla genel esaslari ihtiva eden yazili talimatlarin sicil müdürüne verilmesini, sicil personelinin hakimin yetkisi disinda kalan bir disiplin cezasina çarptirilmasi gerektiginde durumun ilgili makamlara bildirilmesini, sicil is ve islemlerinin geregi gibi yürütülmesini ve gerek gördügü her zaman sicil personelinin kismen veya tamamen denetime tabi tutulmasini kapsar.

Denetim

Madde 7 — Bakanlik, sicil müdürlerinin ve diger sicil personelinin islemlerini her zaman denetlemeye ve görevden alinmasini ilgili birlik yönetim kurulundan istemek de dahil olmak üzere, gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Teminat

Madde 8 — Sicil personelinin vazifelerinden dolayi mesul tutulabilecekleri tazminata karsilik olmak ve asgari ücrette yapilacak artislarda gerekli artis yapilmak kaydiyla; müdürün, on alti yasindan büyük isçiler için uygulanan brüt asgari ücretin bes kati, diger personelin on alti yasindan büyük isçiler için uygulanan brüt asgari ücretin üç kati, teminat göstermeleri gerekir.

Ancak, sicil personelinin sorumlulugu göstermis oldugu teminatla sinirli degildir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sicil Islemleri ve Ilan

Sicile müracaat ve süresi

Madde 9 — Esnaf ve sanatkarlar yanlarinda çalisanlar hariç, faaliyete basladiklari tarihten veya faaliyette iken kayit beyannamelerinde meydana gelen degisiklikleri degisikligin meydana geldigi tarihten  itibaren en geç 30 gün içinde sicile geçmesi gereken hususlari bagli bulunduklari sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Yeni kayit 

Madde 10 — Esnaf ve sanatkarlar yanlarinda çalisanlar hariç, faaliyete basladiklari tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayit edilmesi gereken hususlari, bagli bulunduklari sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülügü yerine getirmedigi tespit edilenler birlik tarafindan ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluslara bildirilir. Ilgili kurum ve kuruluslar, sicil kaydi yapilana kadar bunlarin faaliyetlerini durdurur.

Esnaf ve sanatkarlarin sicile kayitlarinda, kendilerinin vergi mükellefi olduklarinin belgelenmesi istenir.

Ayrica; 3308 sayili Mesleki Egitim Kanunu kapsamina alinan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayit sirasinda meslek dali ile ilgili ustalik belgesi istenir.

Esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayitlari sarttir. Sicile her bir meslek için ayri kayit yapilmasi ve her bir kayit için alinmasi gereken ücretlerin ayri ayri alinmasi gereklidir. Sicile kaydi yapilan esnaf ve sanatkârlarin ilgili odaya kayit için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda gerçeklestirilir.

Sicile kayit olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafindan; elektronik ortamda, is yerlerinin bulundugu yerdeki meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasina, is yerleri seyyar olanlarin ikametgâhlarinin bulundugu yerdeki meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasina; meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasi bulunmayanlarin bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatlari ile ilgili en yakin odaya kayit için gönderilir. Ilgili oda yönetim kurulu, bu kisilerle ilgili üyelik kararlarini ilk toplantisinda alir.

Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapilir. Tescilini isteyen kisi, sicil memuruna; sicile kayit için basvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.

Sicil tasdiknamesi

Madde 11 — Sicile kayit olan esnaf ve sanatkarlara asagidaki hususlari içeren sicil tasdiknamesi verilir.

a)      Adi ve soyadi,

b)      T.C kimlik numarasi,

c)       Varsa isyeri unvani,

d)      Baba adi ve anne adi,

e)      Dogum yeri ve tarihi,

f)       Meslek dali,

g)      Isyeri adresi, sabit isyeri olmayanlarin kanuni ikametgah adresi,

h)      Sicil müdürlügünün adi, tarih, müdürün imzasi ve mührü, ve benzeri bilgiler.

Sicil tasdiknamesi verildigi tarihten itibaren bes yil için muteberdir ve bes yilin sonunda sicile vize ettirilir. Sicil personeli tarafindan vize edilen sicil tasdiknamesi yeniden bes yil için muteberdir.

Ilgilinin eski tasdiknameyi herhangi bir sebeple getirememesi halinde gerekli harç alinarak yeni tasdikname verilir.

Ilgililerinin daha önce yaptirdiklari tescil isleminde degisiklik yaptirmalari halinde, kendilerine yeni durumlarina göre sicil tasdiknamesi verilir.

Degisiklik yapilmasi

Madde 12 — Esnaf ve sanatkarlar kayit beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen degisiklikleri en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadirlar.

Ad ve soyadin degistirilmis bulunmasi, is yerinin sicilin yetki bölgesi içinde baska bir yere nakledilmesi gibi haller tescil edilmis islemlerde degisiklik sayilir.

Kayitta meslek disinda, yapilacak kismi degisiklikler halinde yalniz degisen kisimlarin düzeltilmesi seklinde yapilir.

Herhangi bir kayittaki degisiklik islemi, elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabaninda o kaydin yazili bulundugu yere yeni durumu gösteren kaydin yazilmasi suretiyle yapilir.

Degisikliklerde degistirilen bilginin eski  hali belirtilerek Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda muhafaza edilir.

Kanun veya bu Yönetmelikte baska bir hüküm bulunmadikça bir kaydin degistirilmesi islemi tescil hakkindaki hükümlere tabidir.

Kayit silinmesi

Madde 13 — Esnaf ve sanatkarlik niteligi sona erdigi takdirde ilgili, durumu en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadir. Buna bagli olarak ilgilinin sicildeki kaydi silinir ve ilan olunur.

Silme islemi elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabaninda kisinin terk tarihi yazilmak ve aktif üyelerin arasindan çikarilarak pasif üyelerin arasina atilmak suretiyle gerçeklestirilir.

Birden fazla meslek icra eden esnaf ve sanatkarlarin bu mesleklerinden birisini icra etmekten vazgeçmeleri halinde meslegi terk islemi yapilir.

Kanun veya bu Yönetmelikte baska bir hüküm bulunmadikça bir kaydin silinmesi islemi tescil hakkindaki hükümlere tabidir.

Tescili gerektiren olay veya islemlerin sona ermesi veya ortadan kalkmasi halinde sicildeki kayit ilgilinin talebi üzerine silinir.       

Sicil müdürü tarafindan öldügü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârlarin sicil kayitlarinin silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilâni dogrudan ve ücretsiz olarak yapilir. Bu durumdaki islemlerden 492 sayili Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez.

Ilan

Madde 14 — Sicilde yapilan yeni kayit (tescil), degisiklilik yapilmasi (tadil) ve kayit silinmesi (terkin) islemleri, Bakanligin gözetim ve denetimi altinda Konfederasyon tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani kullanilarak elektronik ortamda internette çikarilan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayinlanir.

Sicil Gazetesi ilân ücretleri sicil tarafindan elektronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabina elektronik ortamda aktarilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Inceleme, Arastirma, Talebin Kabul Edilmemesi, Teblig ve Itiraz

Sicil müdürünün inceleme ve arastirma yetkisi

Madde 15 — Sicil müdürü ve personeli kendisinden yapilmasini istenilen hususlarin tescili için, Kanun ve yönetmelikte belirtilen sartlarin yerine getirilip getirilmedigini, üçüncü sahislarda yanlis kanaat uyandirabilecek nitelikte bulunup bulunmadigini veya amme intizamina aykiri olup olmadigini incelemekle mükelleftir.

Bu inceleme sonucu herhangi bir bilgi ve belge eksikligi bulunan talepler kabul edilmez ve tescil yapilmaz.

Müdür, gerek gördügü takdirde ilgili meslek tesekkülleri tarafindan isyerinin durumu ve sahibinin mesleki faaliyeti hakkinda gizli tahkikat yaptirip, bu isyerinin müracaat dilekçesinde belirtilen durumda bulunup bulunmadigini arastirabilir ve elde edecegi sonuca göre tescile karar verir veya talebi kabul etmez.

Talebin kabul edilmemesi halinde verilecek karar ve tebligi

Madde 16 — Sicil müdürlügü, kabul edilmeyen taleplere iliskin kararini, tescil istegine iliskin dilekçeye verecegi cevapta belirtir. Kararda; dilekçenin tarihi, dilekçeyi verenin ad ve soyadi, istegin konusu ile reddin sebepleri ve karar tarihi açikça gösterilir. Bu karari müdür imzalar ve mühürler.

Bu durum talep sahibine teblig olunur. Bu kararin imza karsiliginda sicilde elden verilmesi dahi teblig hükmündedir.

Itiraz

Madde 17 — Ilgililer, sicil müdürlügü tarafindan kabul edilmeyen taleplere iliskin verilen kararlara karsi, tebliginden itibaren sekiz gün içinde sicilin bagli oldugu mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler.

Bu itiraz, mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara baglanir. Su kadar ki; sicil memurunun karari, üçüncü sahislarin sicilde kayitli bulunan hususlara müteallik menfaatlerini ihlal ettigi takdirde, itiraz edenle üçüncü sahis da dinlenir. Gelmezlerse evrak üzerinde incelenir.


BESINCI BÖLÜM

Defterler, Belgeler ve Saklanmasi

Tutulacak defterler

Madde 18 — Sicil müdürlüklerinde islemler, sicil müdürleri ve personeli tarafindan elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda sicil esas defteri üzerinde  gerçeklestirilir.

Bunun yani sira sicilde, gelen ve giden evrak defteri ve gerekli olabilecek diger yardimci defterler de kullanilir.

Tutulacak defterler ile kullanilacak her türlü basili evrak Konfederasyonca temin olunur.

Sicil esas defteri

Madde 19 — Ilgili kanun ve bu Yönetmelik hükümlerince sicile tescili gereken hususlarin yazilmasina iliskin elektronik ortamda Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda tutulan bir defter olup, kayitlardaki degisiklikler ile kayit silme islemleri de burada gerçeklestirilir.

Buradaki kayitlar müteselsil bir sekilde verilen bir sicil numarasi tasir. Sicil esas defteri her isyeri veya istigal konusu, adi ve soyadi, T.C kimlik numarasi, varsa isyeri unvani, baba adi, dogum yeri ve tarihi, meslek dali, isyeri adresi-sabit isyeri olmayanlarin kanuni ikametgah adresi, sicil müdürlügünün adi, tarih, müdürün imzasi ve mührü ve benzeri bilgileri ihtiva eder.

Defter ve belgelerin saklanmasi

Madde 20 — Bir isyerine veya meslek erbabina ait bütün kayitlara esas teskil eden belgeler, tarih sirasi ile tasnif edilerek, üzerine ilgilinin sicil numarasi yazilmis bir dosyaya konulur ve sicil sira numarasina göre arsivlenerek saklanir.


ALTINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Kayit ücretleri ve harçlar

Madde 21 — Esnaf ve sanatkarlarin sicil islemleri harçlarinin tutari 492 sayili Harçlar Kanununun ticaret sicili harçlari hükümlerine göre hesap edilecek harcin yarisi olup, tescil sirasinda ilgililerden tahsil olunur. Alinan bu harcin yarisi ilgili birlige gelir kaydedilir.

Sicil müdüründen harca tabi herhangi bir istekte bulunan veya tasdikli örnek isteyen kimsenin, kanuni harci ödemedikçe talebi yerine getirilemez. Harci tahsil olunmadan yapilan islemlerden dolayi, sicil personeli, mükellef ile birlikte müteselsil olarak sorumlu tutulur.

Sicile ilk kayitta ayrica 5362 sayili Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 61 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilen kayit ücreti ile sicil islemlerinde islem cinsine göre gazete ilan ücreti tahsil edilir.

Aleniyet

Madde 22 — Herkes tescilin dayandigi dilekçe, beyanname ve belgeler ile ilanlarin yayinlandigi gazeteleri tetkik edebilecegi gibi bunlarin tasdikli bir suretini de isteyebilir.

Bakanlik tarafindan yapilan denetimler ile hazirlik sorusturmasina ve yargilamaya iliskin hususlar hariç olmak üzere, defter ve belgeler sicil dairesinden disariya çikarilamaz. Defter ve belgeleri incelemek isteyen diger kisiler, sicil memurunun verecegi talimata uymak zorundadirlar.

Tescile davet ve ceza

Madde 23 — Tescili mecbur olup da kanuni sekilde ve müddeti içinde kayit ettirmemis olanlar hakkinda, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesindeki davet hükümleri uygulanir.

 

Buna ragmen, kayit yükümlülügünü yerine getirmeyenler, birlik tarafindan ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluslara bildirilir. Ilgili kurum ve kuruluslar, sicil kaydi yapilana kadar bunlarin faaliyetlerini durdurur.

Esnaf ve sanatkar sayilma haddini asanlar

Madde 24 — Esnaf ve sanatkâr siciline kayitli iken, daha sonraki yillarda yillik alis veya satis tutarlari ya da gayrisafi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerini asanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayisiyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar.

Ancak, yillik alis veya satis tutarlari ya da gayrisafi is hasilati, esnaf ve sanatkâr sayilma hadlerinin alti katini asanlarin kayitlari, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarilir.

Diger hükümler

Madde 25 — Türk Ticaret Kanununun 5362 sayili Kanuna aykiri olmayan ticaret siciline iliskin 26-40 inci maddeleri hükümleri Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlügü  hakkinda da uygulanir.

 

YEDINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldirilan yönetmelik

Madde 26 —  24/11/1983 tarihli ve 18231 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

Geçici Madde 1 — Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce sicil memuru olarak atanmis olanlarda Kanunda belirtilen nitelikler aranmaz ve Kanunun yürürlüge girdigi tarihte görevde bulunan sicil memurlari sicil müdürü olarak atanmis sayilir.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Ülkemizde meslek egitiminin tarihine bakildiginda, Selçuklu ve Osmanli’nin ilk zamanlarinda mükemmellesen ve Ahilik adiyla anilan sistem sayesinde meslek ve sanatlarin, usta-çirak iliskisi içinde kusaktan kusaga aktarildigi görülmektedir. Çiraklik egitimi Ahilik sisteminin bütüncül egitim anlayisi içerisinde uzun bir süre basari ile sürdürülmüstür. Ancak Osmanli Imparatorlugunun 17. yy’ dan itibaren giderek zayiflamasi ve batidaki gelismeleri yakalayamamasi gibi nedenler, Ahilik teskilatinin zayiflayarak meslek egitimindeki fonksiyonunu yitirmesine neden olmustur.

Çiraklik egitimi Osmanli Imparatorlugunun yikilmasi ile kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinde de uzun bir süre göz ardi edilmistir. Sanayilesme politikalari çerçevesinde Cumhuriyetin ilk yillarinda kalkinma yatirimlarina öncelik verilmis ve sanayinin ihtiyaç duydugu ara insan gücünün yetistirilmesi görevini devlet üstlenmistir. Bu dönemde devletin meslek egitimi modeli olarak destekledigi ve yaygin olarak uyguladigi model örgün meslek egitimi modeli olmus, egitimin agirlikla isyerinde verildigi çiraklik modeline iliskin örnekler ise ancak birkaç kamu isletmesinde açilan çiraklik okullari ile sinirli kalmistir.

 Isyerinde meslek egitimi ile ilgili ilk düzenleme 1938 yilinda yapilmis ve çikarilan 3457 Sayili Kanun ile ortalama yüzden fazla isçi çalistiran isletmelere isyerlerinde meslek kurslari açmalari zorunlu kilinmistir. Diger yandan esnaf ve sanatkar kesimi geleneksel yöntemle çirak yetistirmeye devam etmistir.

1977’de çikarilan 2089 Sayili Çirak, Kalfa ve Ustalik Kanununda yalnizca çiraklik egitimine iliskin düzenlemelere yer verilmistir. Daha sonra 1986 yilinda çikarilan 3308 Sayili “Çiraklik ve Meslek Egitimi Kanunu” ile hem 2089 Sayili Kanun uygulamasindaki eksikler giderilmeye çalisilmis, hem de örgün meslek egitimi ve çiraklik egitimi ilk defa bu Kanunda birlikte yer almislardir.

1991 yilinda 507 Sayili Esnaf Sanatkarlar Kanununda bazi degisiklik ve ekler yapan 3741 Sayili Kanun çikartilmis olmasina karsin, halen mesleki egitimin yeniden yapilanmasi gündemdeki yerini korumaktadir. Çogunlukla küçük isletmeler tarafindan geleneksel biçimde sürdürülerek günümüze ulasan çiraklik egitiminde, 3308 Sayili Kanunun çikarildigi 1986 yilindan bu yana küçümsenmeyecek gelismeler kaydedilmistir. Bunun en önemli göstergesi, 2089 Sayili Kanunun son uygulama yili olan 1985’de 13.000 olan çirak ögrenci sayisinin, bugün 250.000’i geçmis olmasidir.

3308 sayili Kanun, ülkemiz mesleki egitim sisteminde reform niteliginde degisiklikler gerçeklestirmistir. Ancak tüm dünyada yasanan hizli degisimin ve gelismenin sonucunda Kanunda degisiklikler yapmak zorunlu hale gelmistir. Kanunu degistirmek amaciyla Milli Egitim Bakanliginca 1994 yilinda bu yana birçok çalisma yürütülmüstür. Özellikle zorunlu egitimin 8 yila çikarildigi 1997 yilindan sonra yogunlasan çalismalar sonucunda, 3308 sayili Kanunu ve ilgili bazi diger kanunlari degistiren bir tasari hazirlanmis ve 29/06/2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüsülerek kabul edilmistir.         

10/07/2001 tarihinde 24458 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 4702 sayili "Yüksekögretim Kanunu, Çiraklik ve Meslek Egitimi Kanunu, Ilkögretim ve Egitim Kanunu, Millî Egitim Temel Kanunu, Çiraklik ve Meslek Egitimi Kanunu, Millî Egitim Bakanliginin Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayili Kanunda Degisiklik Yapilmasi ve Bazi Kâgit ve Islemlerden Egitime Katki Payi Alinmasi Hakkinda Kanun ile Millî Egitim Bakanliginin Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun" ile, ülkemizin mesleki egitim sisteminde yasanan sorunlarin çözülmesi ve Avrupa Birligine geçis sürecinde ülkemiz insan gücünün daha nitelikli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Kanunda yapilan degisiklikler ile;

 • 3308 sayili yasanin uygulanmasinda olusan tereddütleri gidermek ve mesleki ve teknik egitimde sistem bütünlügü saglamak üzere;

?            Çiraklik ve Mesleki Egitim Kanunu / Mesleki Egitim Kanunu

?            Isçi Personel

?            50 ve daha fazla isçi / 20 ve daha fazla personel

?            Çiraklik Egitimi Merkezi / Mesleki Egitim Merkezi

?            Çiraklik ve Mesleki Egitim Kurulu / Mesleki Egitim Kurulu

?            Il Çiraklik ve Mesleki Egitim Kurulu / Il Mesleki Egitim Kurulu

olarak degistirilmistir.

 • Ortaögretim, mesleki ve teknik egitim agirlikli olarak yeniden yapilandirilacaktir. Örgün ve yaygin mesleki ve teknik egitim programlarinin bir arada uygulanacagi, sertifika, belge ve diploma veren “mesleki ve teknik egitim merkezleri” adiyla yeni egitim kurumlari kurulmaya baslanmistir. Örgün, yaygin ve çiraklik egitimi arasinda yatay ve dikey geçisler ve denklik saglanmistir.
 • Mesleki ve teknik ortaögretim ve yüksek ögretim programlarinin bütünlügü ve devamliligi esasina dayali olmak üzere, mesleki ve teknik ortaögretimi bitiren ögrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programin devami niteliginde veya en yakin programlarin uygulandigi meslek yüksek okullarina sinavsiz olarak devam edebilecektir. Meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan ögrencilerin yüzde 10’undan az olmamak üzere ayrilacak kontenjanlara göre alanlarindaki lisans programlarina dikey geçis yapmalari saglanacaktir.
 • Genel lise mezunu olup meslek lisesi telafi egitimi görerek meslek lisesi diplomasi alanlar, meslek lisesi mezunlari gibi alanlarindaki yüksek ögretim programlarina sinavsiz geçis yapabileceklerdir.
 • Vakiflar; kazanç amacina yönelik olmamak kosuluyla, bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bagli olmaksizin, ekonominin ihtiyaç duydugu alanlarda yüksek nitelikli is gücü yetistirmek amaciyla meslek yüksek okulu kurabileceklerdir.

Bu yasa ile getirilen vakiflarin kar amaçli olmamak üzere meslek yüksekokulu açabilmeleri hükmü, mesleki egitim açisindan olumlu bir gelismedir.

 • Meslek lisesi mezunlari, bir yil çalisma zorunlulugu olmadan dogrudan ustalik sinavlarina girebilecektir. Mesleki ve teknik ortaögretim kurumu veya mesleki ve teknik egitim merkezinden  diploma alarak mezun olanlar, alanlarinda Bakanliga bagli iki yillik bir yaygin egitim kurumunu bitirmeleri ve durumlarini belgelendirmeleri halinde dogrudan ustalik belgesi alabilecek ve isyeri açabileceklerdir. Teknik lise mezunlari ile dört yillik diger mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlarindan mezun olanlara, ustalik belgesinin yetki ve sorumluluklarini tasiyan, mesleklerinde “Isyeri Açma Belgesi” verilecektir.
 • Kanunun yayimi tarihinden önce ustalik belgesi sahibi olmadigi  halde isyeri açmis olanlara 5 yil içinde, verilecek telafi egitimi sonunda basarili olmalari halinde ustalik belgesi verilecektir.  4702 sayili Kanunun yürürlüge girdigi 10 Temmuz 2001 tarihinden önce çiraklik egitimi uygulama kapsaminda bulunan bir meslek dalinda Kanuna aykiri olarak ustalik belgesi olmadan isyeri açanlara, belgeye ulasmalari için  bir hak taninmis olmaktadir. Telafi egitimine baslama tarihini illerde Il Mesleki Egitim Kurulu belirleyecek ve bu uygulama 10/07/2006 tarihine kadar devam edecektir.
 • Hükümet, isçi, isveren ve diger sosyal taraflarin temsil edildigi, merkezde “Mesleki Egitim Kurulu”, illerde “Il Mesleki Egitim Kurulu” olusturulmustur. Bakanliktaki Mesleki Egitim Kurulunda, mevcut üyelere ilave olarak Içisleri Bakanligi Müstesar Yardimcisi, Turizm Bakanligi Müstesar Yardimcisi, Bayindirlik ve Iskan Bakanligi Müstesar Yardimcisi, Saglik Bakanligi Müstesar Yardimcisi, Bankalar Birligi Baskani veya üst düzey temsilcisi, Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Birligi (TURMOB) Baskani veya üst düzey temsilcisi, Il Mesleki Egitim Kurulunda ise Belediye Baskani veya temsilcisi, Defterdar veya temsilcisi, Il Saglik Müdürü veya temsilcisi, mesleki ve teknik egitim yapan okul ve kurum yöneticileri, SSK Sigorta Müdürü veya temsilcisi de görev yapacaktir. Mesleki Egitim Kurulunun aldigi kararlar, ayrica bir onaya gerek kalmaksizin Bakanlik ve ilgili meslek kuruluslarinca yürütülecektir.

Kanunun kapsami ile birlikte Mesleki Egitim Kurulunun ve Il Mesleki Egitim Kurulunun  da kapsami genisletilmistir. Kanun uygulamalarinin takibi, degerlendirilmesi ve yeni politikalarin belirlenmesi açisindan önemli bir yere sahip olan Kurullara katilimin  genis tutulmasi olumlu bir gelismedir.

 • On veya daha fazla ögrenciye beceri egitimi yaptiran isletmeler egitim birimi kuracaklardir. Buna göre; 200 personeli olan bir isyeri, bu personelinin %5’i oraninda 10 ögrenciye beceri egitimi yaptiracagindan, bu isyerinin egitim birimi kurmasi gerekecektir.
 • Beceri egitimi yaptiracak isletmelerde ögrenci sayisinin tespitine esas olarak kullanilan “50 ve daha fazla isçi” terimi “20 ve daha fazla personel” olarak degistirilmistir. Böylece uygulamada karsilasilan tereddütler giderilecek, daha fazla ögrencinin isletmelerde beceri egitimi görmesine imkan saglanarak, isletmelerde beceri egitimi daha da yayginlasacaktir.
 • Bu kanun kapsamina alinan isyerlerinde üretimde kaliteyi artirmak, mesleki egitimi özendirmek için isyerlerinde, alaninda mesleki egitim almis olanlar istihdam edilecektir.
 • 19 yasindan gün almis olanlar da yaslarina ve egitim seviyelerine göre çiraklik egitimine alinabilecektir. Daha önce 3-4 yil olan çiraklik egitim süresi, ilgili kurum ve kuruluslarin görüsleri alinarak 2-4 yil olarak belirlenecektir. Lise ve daha üst düzeyde genel egitimden sonra çiraklik egitimine baslayanlarin çiraklik egitimi süresi, mesleklerin çiraklik egitimi süresinin yarisina kadar kisaltilabilecektir.
 • Isletmelerde yapilan mesleki egitimin denetimine bu egitimden sorumlu isletmelerin bagli oldugu oda veya birlik temsilcilerinin de katilimi saglanacaktir. Bakanlik denetim mekanizmasi içine meslek kuruluslarini da alarak daha katilimci bir sistem olusturmaktadir.

Sonuç olarak yeni düzenlemeyle egitim sisteminin bütününün yeniden yapilanmasi saglanmistir. Ortaögretim dikey ve yatay geçislere imkan veren, istihdam yaratan, mal ve hizmet üretiminde kaliteyi amaçlayan, akademik egitim düzeyini yükseltmeyi ve ulusal rekabet gücümüzü arttirmayi hedefleyen esnek bir yapiya kavusmustur.

TESKOMB 
Ülkemizde ilk kez 1951 yilinda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmus olan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) daha sonra 1969 yilinda çikarilan 1163 sayili Kooperatifler Kanunu kapsamina alinmistir.

Kooperatiflerin Kurulus Amaci: Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi saglamak veya kredi ve Banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktir.

Ülkemizde esnaf ve sanatkarlarin kredilendirilmesinde önemli bir rol oynayan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayisi 921'e ulasmistir. Kooperatiflerin sayisindaki hizli artisa paralel olarak aralarindaki isbirligi ve baglantiyi saglamak amaciyla ilk kez 1954 tarihinde olmak üzere bugün 32 Bölge Birligi kurulmustur. Bütün bu birlikler Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birligi (TESKOMB) çatisi altinda toplanmaktadir.

Halk Bankasi kooperatif kredileri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandirilmaktadir.

EKK' lara Basvuru:

Türkiye Halk Bankasi kooperatif kredilerinden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarin faaliyet alanlarindaki en yakin EKK'ya basvurmalari gerekmektedir.

TESKOMB Kredi Kefalet Sisteminin Isleyisi

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarlari desteklemek amaciyla;

§  Devlet tarafindan tahsis edilen kaynaklarin kullandirilmasi için T.Halk Bankasi görevlendirilmistir.

§  Bu uygulamada kooperatif, ortagi olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karsi kefalet vermektedir.

§  Esnaf ve sanatkarlara kullandirilan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasindaki fark devlet tarafindan karsilanmaktadir.

Ortaklik sartlari

§  Esnaf ve sanatkar olmak,

§  Esnaf ve sanatkar siciline kayitli bulunmak,

§  Is veya ikamet yeri kooperatifin çalisma bölgesi içinde bulunmak,

§  Ayni zamanda baska bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortagi olmamak.

Ortakliga Giris Sartlari tasiyanlar;

§  Yazili olarak kooperatife müracaat ederler,

§  Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafindan arastirilir,

§  Kabul veya ret karari 15 gün içerisinde ilgiliye yazili olarak bildirilir.

§  Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;

§  Ortagin ekonomik ve mali durumunu arastirir, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,

§  Kredi teklifini T. Halk Bankasina iletir,

§  Iletilen teklif T. Halk Bankasinca incelenir ve banka tarafindan tekrar istihbarat yapilir,

§  Istihbarat olumlu sonuçlandigi takdirde ortak kredilendirilir.

Kredi Basvurusu ve Sonuçlandirilmasi Için Takip Edilen Isleyis Semasi

sema.jpg

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri uygulamalari hakkinda daha detayli bilgi için TESKOMB'a baglanabilirsiniz.

Hazırlanmakta